Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbów - dokument

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbów - dokument

10.12.2015

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Garbów  został opracowany, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.

Program gospodarki niskoemisyjnej został wykonany w ramach konkursu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

Poniżej przedstawiamy Państwu PGN - Załącznik do uchwały Nr VIII/54/15 Rady Gminy Garbów z dnia 18 listopada 2015 r. 

Link do dokumentu...

 

Program gospodarki niskoemisyjnej został wykonany w ramach konkursu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 

Liczba wyświetleń: 2944
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: