INWESTYCJE REALIZOWANE

 

 
 
 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV”
W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska - Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa.

Okres realizacji projektu: 2009-2013
Wartość projektu: 9 462 086 zł
Przyznane dofinansowanie: 4 164 250 zł

Celem ogólnym opisywanego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich objętych oddziaływaniem projektu na terenie Gminy Garbów poprzez poprawę jakości środowiska i przeciwdziałanie jego degradacji za pomocą ograniczania zanieczyszczania wód i gleby.

Celami bezpośrednimi Projektu są:
  • Podwyższenie standardu życia na obszarze oddziaływania projektu.
  • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów objętych oddziaływaniem projektu.
  • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu.

Budowa II i IV etapu stanowi kontynuację budowy systemu kanalizacji w Garbowie (I etap został zakończony 2007 roku) oraz spójny jest z realizacją etapu III i ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańców.
 

 

Remont budynku "starej szkoły" wraz z urządzeniem plenerowego centrum kulturalno-rekreacyjnego w Garbowie
W ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 531 581 zł, dofinansowanie: 340 677 zł.

Działania w ramach operacji:
 
1. remontu budynku „starej szkoły”,
 
2. plenerowego centrum kulturalno-rekreacyjnego położonego w sąsiedztwie remontowanego budynku.
 
Remont budynku „starej szkoły” mieszczącego obecnie Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminne Centrum Informacji,  ZTN „Volumen”, siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Garbowie przyczyni się do poprawy dostępności tego obiektu dla mieszkańców, w szczególności niepełnosprawnych (remont schodów i montaż platformy dla niepełnosprawnych, wymiana drzwi  wraz z zadaszeniem).  Wymiana stolarki okiennej zapewni optymalne warunki dla pracowników instytucji kultury oraz dla użytkowników:  czytelników, podopiecznych świetlicy, uczestników imprez, członków KGW, korzystających z centrum informacji.

Wykonanie dojazdów, chodników, parkingów i oświetlenia umożliwi wykorzystanie terenów leżących w sąsiedztwie budynku „starej szkoły” na organizację imprez plenerowych jak: festyny rodzinne,  rekreacyjne, sportowe, dożynki, przeglądy taneczne. Nowoutworzone ciągi pieszo-jezdne, schody zapewnią bezpieczne dojście i  korzystanie z obiektów: boiska, sceny plenerowej, placu zabaw dla dzieci.


 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: