INWESTYCJE

 

W ostatnich latach inwestycje gminne skupione zostały na infrastrukturze. Udało się wykonać wiele ważnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć. Staraniem władz i mieszkańców wybudowano sieć wodociągową: 145,6 km + 76,8 km sieci przyłączeniowej, 5 stacji wod., 1774 przyłączy. Zapewniając wszystkim dostęp do wodociągu zbiorowego. Ważną inwestycją była również pełna telefonizacja gminy. Zrealizowano też: oczyszczalnię ścieków w Garbowie i 148 szt. zagrodowych oczyszczalni ścieków w Bogucinie oraz 5 oczyszczalni przyszkolnych. Wybudowano obiekty szkolne: budynek Zespołu Szkół w Garbowie wraz z halą sportową, szkołę w Leścach, w Karolinie. Rozbudowano i wyremontowano szkoły w: Bogucinie, Przybysławicach, Woli Przybysławskiej.

Od 2001 r. udało się wykonać ogółem 63 km stabilizacji betonowych na drogach gminnych oraz 54 km nawierzchni bitumicznych. Gmina współfinansowała także budowę 14,5 km dróg powiatowych kwotą ponad 2 mln zł. Wykonano 1,5 km chodników gminnych, 4 km chodników przy drodze krajowej E17 (w Garbowie, Zagrodach, Bogucinie i Przybysławicach) oraz 2,7 km chodników przy drogach powiatowych. Powstały nowe parkingi w Garbowie (obok kościoła i Urzędu Gminy). Wybudowano drogę gminną tzw. „młyńską”, na którą gmina pozyskała fundusze z rządowego programu tzw. „schetynówek”. Jest to bardzo ważny odcinek dla funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych położonych w centrum Garbowa przy drodze krajowej E17.

Trwa rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Garbowie, wykonany został etap I kanalizacji saniatrnej Garbowa (4,5 km sieci głównej + 1,7 km sieci przyłączeniowej, 116 szt. przyłączy, 4 przepompownie) współfinansowany ze środków ze ZPORR, etap III wraz z modernizacją ujęcia wody w Garbowie, na która gmina otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwa budowa kolejnych etapów kanalizacji etap II i IV realizowana również z funduszy UE ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Ważnym przedsięwzięciem była rewitalizacja XIX w. Pałacu w Garbowie ze wsparciem finansowym ze ZPORR i otoczenia pałacu (ze środków PROW).  Ponadto remontowano Gminną Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina inwestuje w zapewnienie właściwych warunków i wyposażenie w sprzęt dla OSP m.in. budowa garaży, samochody bojowe (w 2010 r. zakup dofinansowany z RPO).

Pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska przy ZS w Przybysławicach z Programu Budowy Wielofunkcyjnych Boisk Sportowych w kwocie 200 000 zł.

Gmina Garbów ma charakter rolniczo-usługowy, liczy 9 tys. mieszkańców, obszar 10254 ha, 15 sołectw. Walorom przyrodniczo-krajobrazowym garbowszczyzny dorównuje równie bogata historia, zachowało się 5 zespołów dworsko-parkowych, 3 zabytki sakralne oraz wiele miejsc pamięci narodowej.

Ciekawym elementem rozwoju turystyki w gminie było otwarcie w 2007r pierwszego szlaku rowerowego. „Południowa Pętla po Gminie Garbów” o dł. ok. 19 km. W Gutanowie, poprowadzono szlak łącznikowy prowadzący do centrum Nałęczowa – (ok. 8 km).

W 2008 został oddany do użytku drugi szlak rowerowy – „Północna Pętla po Gminie Garbów” o dł. 34 km. Trasy ukazują piękne krajobrazy pagórkowate, urozmaicone lasami, rzeką Kurówką, stawami i lessowymi wąwozami oraz lokalne dziedzictwo kulturowe.

Gmina inwestuje również w ludzi, utworzyła Gminne Centrum Informacji w Garbowie, Centrum Kształcenia na Odległość w Woli Przybysławskiej i Centrum Edukacyjne w OSP Garbowie. Pozyskuje środki z EFS na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół, działalność kulturalną, szkolenia aktywizujące społeczność lokalną.

Należy stwierdzić, że były to owocne lata i życzyć naszej gminie dalszych bogatych osiągnięć i zrealizowania planów w przyszłości.

Kazimierz Firlej – Wójt Gminy

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: