INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
 

Inwestycje w infrastrukturę i społeczeństwo w Gminie Garbów w 2012 roku

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów- etap II i etap IV.
Zakończyły się prace przy Budowie kanalizacji sanitarnej - Etap IV.
W ramach etapu powstało 6,97 km sieci kanalizacji, 5 przepompowni ścieków, do sieci podłączono 106 użytkowników. 


Trwają prace przy Budowie kanalizacji Etap II: roboty ziemne i drogowe, sieć kanalizacyjna, roboty instalacyjne, pompownie i rurociągi tłoczne, roboty elektryczne - przepompownie, przykanaliki).

W ramach projektu została utworzona Platforma Usług Komunalnych - strona internetowa dzięki której możliwe jest m.in.:

 • podgląd poprzednich odczytów wodomierzy,
 • podanie bieżących odczytów zainstalowanych wodomierzy,
 • podgląd płatności (stanu faktur)za zużytą wodę i odprowadzone ścieki,
 • aktualności i komunikaty.

Aby rozpocząć korzystanie z Platformy, należy się zarejestrować na stronie: www.puk.garbow.pl2. Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Garbów poprzez remont oczyszczalni w Garbowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów i Wola Przybysławska.


Operacja realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.


Cele operacji:
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej gospodarki ściekowej polegającej na: remoncie oczyszczalni ścieków komunalnych na działce ew 577/2; 577/4; 577/5 w Garbowie oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów i Wola Przybysławska.


Całkowita wartość projektu: 1 296 881,10
Wartość dofinansowania: 310 448 zł
Termin zakończenia: XII 2012r

 

3. „Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych”. 


Operacja realizowana w zakresie małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Operacja przyczyni się do poprawy jakości życia na wsi poprzez promocję atrakcyjności folkloru wsi oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru gminy Garbów oraz LGD. Wpłynie na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej z wykorzystaniem wkładu i aktywności lokalnej społeczności. 

Całkowita wartość projektu: 29 968,84 zł
Wartość dofinansowania: 18 340,93 zł
Termin zakończenia: X 2012rInwestycje w infrastrukturę i społeczeństwo w Gminie Garbów w 2011 roku

1. Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap w miejscowości Garbów.
Wybudowana została sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na długości około 9 km, wybudowano 5 szt. przepompowni ścieków oraz około 3 km sieci przyłączeniowej.

Wartość robót IV etapu wynosi: 2.681.400 zł
W 2011 roku rozliczono dofinansowanie w kwocie: 788 844,41 zł.
Termin zakończenia w/w etapu ustalony jest na dzień 30.03.2012 roku.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.2. „Zagospodarowanie otoczenia Pałacu w Garbowie”
W ramach zrealizowanego projektu wykonane zostały następujące roboty:

 • w zakresie branży drogowej ,dojazd do Pałacu, ciągi piesze, parking,
 • w zakresie branży elektrycznej wykonano oświetlenie najbliższego otoczenia Pałacu zamontowano 16 szt. lamp parkowych;
 • w zakresie branży sanitarnej wykonano kanalizację deszczową ze zbiornikiem ma ścieki deszczowe i seperator;
 • w zakresie zieleni wykonano trawniki , nasadzenia drzew i krzewów, rabatę z róż oraz kwietnik sezonowy;

Wartość robót : 695 520, 52 zł brutto.
Dofinansowanie: 446 672,19 zł.

Projekt zrealizowany został w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3. Wykonano drogi gminne łącznie

 • nawierzchni asfaltowych na istniejących stabilizacjach betonowych na drogach gminnych na długości 7473m
 • stabilizacji betonowych na drogach gminnych na długości: 3528m


Wartość robót brutto 1,7 ml zł

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105951 L w miejscowości Wola Przybysławska.
Wykonana została nawierzchnia bitumiczna na długości 1470 m i szerokości jezdni 4,0 m, obustronne pobocza o szerokości 1 m, zjazdy, trzy mijanki oraz wykonano oznakowanie pionowe.

Wartość robót 397 895 zł brutto.
Dofinansowanie: 201 931 zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


5. Zagospodarowanie działki nr 730/4 w miejscowości Bogucin na cele rekreacyjne integracyjne
W ramach zrealizowanego projektu wykonane zostały następujące roboty:

 • budowa nawierzchni placu zabaw;
 • budowa chodników i placów rekreacyjnych z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie nawierzchni trawiastej;
 • wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe;
 • wyposażenie placu rekreacyjnego: stół do ping ponga, stolik do gry warcaby, ławki;
 • nasadzenie drzew i krzewów ;
 • wyposażenie boiska do siatkówki;
 • wykonanie ogrodzenia.

Wartość robót brutto: 135.469zł.
Dofinansowanie: 76 000 zł.


Projekt zrealizowany został w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6. „LGD dla dzieci: plac zabaw i festyn rodzinny w Garbowie”. 
Wykonanie i montaż placu zabaw obok budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie. W ramach projektu w dniu 12 czerwca 2011r odbył się Festyn rodzinny promujący aktywne formy spędzania czasu wolnego i walory Garbowszczyzny, odbył się mini plener malarski dla dzieci.


Całkowita wartość projektu: 37 680.
Kwota dofinansowania: 22 156 zł.

Projekt współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413.

7. Projekt "miniPrzedszkole przy wiejskiej szkole",

Termin realizacji: 01.08.2009-31.08.2011 r.

Projekt dofinansowany z EFS - 510 319 zł, wartość projektu 518 090 zł.

5 Zespołów Wychowania Przedszkolnego, 14 godzin w tygodniu, zajęcia 4 razy w tygodniu, objęto zajęciami 142 dzieci.


8. Projekt „Wektor -> Sukces” realizowany przez Gminę Garbów/Zespół Szkół w Garbowie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie.


Okres realizacji: od 03/01/2011 do 31/12/2011.

Projekt obejmował m.in. zajęcia dodatkowe z: języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz warsztaty socjoterapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W działaniach wzięło udział 210 gimnazjalistów z Garbowa.


Wartość projektu ogółem: 193 271
Kwota dofinansowania 172 591.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Inwestycje w infrastrukturę i społeczeństwo w Gminie Garbów w 2010 roku

1. Inwestycje drogowe: 
Wykonano łącznie dróg utwardzonych 13,81 km, w tym asfaltowe: 7,62 mk, betonowe: 6,18 km o łącznej wartości: 2 175 967 zł.


Inwestycje ze środków NPPDL:

Budowa drogi gminnej „Młyńskiej” nr 112431L w miejscowości Garbów, długość drogi 399 mb, wartość projektu: 691 445 zł otrzymane dofinansowanie: 350 000 zł.
Nowa droga istotnie przyczyniła się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i estetyki i funkcjonalności centrum handlowego Garbowa.

 • Droga o łącznej długości 399 m z jednostronnym chodnikiem dla pieszych, zatoką postojową i odwodnieniem korony drogi w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku 345mb. Efektem przedsięwzięcia jest droga gminna o nawierzchni asfaltowej o długości 399 mb łącząca się z drogą krajową nr 17 i powiatową nr 1548L (Garbów-Borków-Kamionka)
 • Dodatkowo powstał zjazd do drogi powiatowej nr 1548L.
 • Chodnik dla pieszych (połączony z jednej strony z drogą krajową nr 12/17 i z drogą powiatową nr 1548L).
 • Miejsca postojowe - 6 szt, w tym jedno z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.
 • Odwodnienie korony drogi w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku 345mb wraz z montażem seperatora.
 • Oznakowanie pionowe – 20 szt znaków oraz oznakowanie poziome grubowarstwowe.
 • Przejścia dla pieszych – 2 szt.


1. Inwestycje z innych środków:

 • Przebudowa drogi powiatowej Karolin-Borków-Janów, pr. Partnerski ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, dł. Drogi 3745 m wartość projektu: 850 000 zł, udział gminy: 422 433 zł.
 • Remont dna wąwozu lessowego w miejscowości Gutanów przy drodze gminnej nr 105948L na dł. 300 m. wartość pr. 54 416 zł, dofinansowanie z MSWiA 36 00 zł.
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Garbów nr 105941L na dł. 445 m; wartość pr. 121 951 zł; dofinansowanie 100 000 zł MSWiA.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę chodników przy drodze krajowej w Przybysławicach i Bogucinie wartość: 97 7700 zł (środki budżetu gminy).
 • Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 105949L Garbów-Bogucin, wartość pr. 58 000 zł (środki z budżetu gminy).
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 105957L w Piotrowicach Wielkich, wartość projektu: 410 000 zł (śr. Własne gminy).


2. Inwestycje w oświacie :

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Przybysławicach, wartość projektu: 442 372 zł; dofinansowanie 200 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyk;
 • Place zabaw przy 5 placówkach oświatowych w miejscowościach: Bogucin, Leśce, Karolin, Przybysławice i Wola Przybysławska. Wartość 60 000 zł środki EFS, PCK, własne.


3. Inwestycje z branży sanitarnej i ochrony środowiska:

 • Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Garbów, wartość projektu: 1 888 831 zł, dofinansowanie 1 062 071 zł UE PROW.

Głównym celem projektu była: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej gospodarki wodno-ściekowej polegającej na: przebudowie stacji uzdatniania wody i rekonstrukcji studni nr 2 komunalnego ujęcia wody w Garbowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap III.


4. Inne inwestycje ze środków Unii Europejskiej

 • Projekt partnerski „Zakup sprzętu dla OSP Piotrowice, OSP Mętów i OSP Garbów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” Zakup samochodu dla OSP Garbów, całkowity koszt projektu: 2 593 036 zł, projekt Gminy Garbów: 728 334 zł, dofinansowanie 613 984 zł RPO WL, wkład własny gminy: 114 350 zł.
 • Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Lubelskiego, pr. Partnerski, całkowita wartość pr. 7 410 934,57 zł; projekt gminy: 402 613 zł, dofinansowanie 342 221 zł RPO WL.
 • Kontynuacja działalności 5 Zespołów Wychowania Przedszkolnego – projekt z EFS „miniPrzedszkole przy wiejskiej szkole”.


Oprócz wychowania przedszkolnego gmina oferuje możliwość wspólnego spędzania czasu dla rodziców z małymi dziećmi (1-3 lat). Dla najmłodszych mieszkańców gminy prowadzone są zajęcia w 2 Grupach zabawowych w Garbowie i Przybysławicach.

Dostosowanie infrastruktury boiska w Garbowie do wymogów PZPN – trybuny, krzesełka 
Inwestycje w infrastrukturę i społeczeństwo w Gminie Garbów w 2009 roku
W roku 2009 w Gminie Garbów priorytetowe były inwestycje drogowe i edukacja przedszkolna prowadzona w innych formach wychowania przedszkolnego.

Ze środków własnych na drogach gminnych, wykonane zostały:

 • nawierzchnie asfaltowe na podbudowie betonowej o łącznej długości 4405m za kwotę 748.255 zł,
 • podbudowy betonowe o długości 7727m za kwotę 723.239 zł.

Ponadto z pieniędzy zewnętrznych, m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy środki na odbudowę dróg zniszczonych przez ulewne deszcze oraz na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych. Niżej wymienione drogi zostały w 80% sfinansowane pieniędzmi z MSWiA a w 20% ze środków własnych.

 • Droga nr 105942L o długości 790m w Garbowie, na której została wykonana podbudowa betonowa i został położony dywanik asfaltowy, koszt wyniósł 209.736 zł.
 • Droga nr 105940L w Garbowie, na której zostało wykonane 250m podbudowy betonowej oraz zostało położone 500m asfaltu za kwotę 92,207 zł.
 • Remont dna wąwozu lessowego na drodze nr 105945L w Gutanowie o długości 600m zostało wykonane 600m stabilizacji betonowej i 600m asfaltu za kwotę 101.455 zł.


W ramach „narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011” tzw. „schetynówek” Gmina Garbów wraz z Starostwem Powiatowym w Lublinie wspólnie zrealizowały przedsięwzięcie p.n „Przebudowa nawierzchni wraz z utwardzeniem poboczy drogi powiatowej Nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów od km 0+000 do km 8+443 długości 8,443 km”. Gmina przeznaczyła na to zadanie środki finansowe w wysokości 622.678 zł. Łącznie inwestycja wyniosła 2 miliony 400 tysięcy złotych


Rok 2009 ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem Przedszkolaka”. Gmina Garbów realizuje projekt pt. „miniPrzedszkole przy wiejskiej szkole” realizowany jest w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu „miniPrzedszkole przy wiejskiej szkole” kontynuuje swoją działalność pięć Zespołów Wychowania Przedszkolnego realizujących wychowanie przedszkolne w innej formie. Ośrodki mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, w miejscowościach: Bogucin, Karolin, Leśce, Przybysławice i Wola Przybysławska. Projektem objęto 68 dzieci z tych miejscowości oraz sąsiadujący wsi, grupy będą liczą 10-15 przedszkolaków. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.


Zajęcia w ośrodkach rozpoczęły się 1 września 2009 i będą prowadzone do 30 czerwca 2010 roku, przez 14 godzin tygodniowo, minimum 3 godziny dziennie. Ważnym elementem jest udział w projekcie rodziców, którzy rotacyjnie pełnią dyżury w Ośrodku i pomagają nauczycielce na zasadzie asystenta-wolontariusza. Pozwala to na podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców i pozytywnie wpłynie na integrację lokalnej społeczności.


Zatrudnieni nauczyciele są z terenu gminy, mają wykształcenie wyższe pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego lub nauczania początkowego.


Dodatkowym wsparciem są konsultacje specjalistów: psychologa i logopedy. Pomagają nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i tworzeniu indywidualnych programów nauczania dla dzieci z deficytem rozwojowym. Udzielają rodzicom indywidualnych konsultacji, podczas comiesięcznych wizyt w Ośrodku.


W ramach zajęć, prowadzone są przez instruktora zajęcia umuzykalniające, dwa razy w miesiącu po pół godziny. Nowością jest język angielski w wymiarze dwóch półgodzinnych spotkań w tygodniu.


W listopadzie br. we wszystkich Zespołach Wychowania Przedszkolnego odbyły się warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do ZWP. Przeprowadziła je Zofia Ptasznik – specjalista z dużym doświadczeniem z dziedziny wychowania przedszkolnego dzieci. Rodzice dowiedzieli się jak skutecznie pomagać dziecku w procesie edukacji. Poznali metody i zabawy wspierające rozwój dzieci.

 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: