Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbów

13.07.2015

Gmina Garbów jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Garbów

 

Gmina Garbów jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.

W ramach projektu EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego  trwa  instalacja 630 zestawów kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych do podgrzewania ciepłej wody oraz 50 sztuk kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujące biomasę.

Program NFOŚ „Prosument” daje możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do ceny zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu na potrzeby własne gospodarstwa. Dlaczego instalacji fotowoltaicznych? Ponieważ instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wciąż rosnących kosztów energii elektrycznej, a brak długich dróg przesyłu energii minimalizuje straty i prowadzi do znacznej oszczędności kosztów.

Wszystko to przyczynia się do poprawy warunków życia ze względu na mniejsze rachunki, czystsze powietrze, poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych i turystycznych gminy.

Najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców gminy zaletą Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest fakt, że po wprowadzeniu w życie Programu każdy uczestniczący w nim inwestor może ubiegać się o częściowy zwrot nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Programu. Pieniądze te mogą być pozyskane na preferencyjnych warunkach z dostępnych w Polsce instytucji wspierających działania proekologiczne.

Jakość opracowania Programu będzie zależeć w dużej mierze od aktywności wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego zachęcam Państwa do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjno szkoleniowych.

                                          

 Wójt Gminy Garbów

Kazmierz Firlej

Program gospodarki niskoemisyjnej jest realizowany w ramach konkursu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 


 

Powrót

Liczba wyświetleń: 3044
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: