MULTIMEDIALNA IZBA TRADYCJI W GARBOWIE

Logo MIT

Projekt został złożony w ramach I naboru wniosków do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina” 

Uzyskał akceptację oceniających jako zgodny z Strategią LGD.

Wartość projektu to 34 194,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 20 417,87 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Garbów poprzez utworzenie Multimedialnej Izby Tradycji (MIT) w Garbowie w pomieszczeniach zabytkowego XIX wiecznego Pałacu hr Jezierskich w Garbowie. MIT spełnia funkcję miejsca spotkań i integracji mieszkańców chcących działać aktywnie, poznawać przeszłość, kultywować tradycje z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.

Istotnym elementem w realizacji projektu było włączenie w działania mieszkańców gminy w szczególności partnerstwo z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Garbowskiej (TPZG) oraz współpraca z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie. MIT współtworzone jest przez mieszkańców gminy poprzez przekazywanie materiałów historycznych, starych sprzętów, rodzinnych pamiątek, wspomnień oraz udział w proponowanych działaniach pielęgnujących tożsamość narodową i kulturową Garbowszczyzny (m.in. w spotkaniach, sesjach, konkursach, prelekcjach tematycznych, wystawach, uroczystościach). Działania wykorzystują potencjał, zaangażowanie społeczne środowiska i zapewnią właściwe miejsce dla gromadzenia i wystawiania eksponatów dotychczas rozproszonych w rękach osób prywatnych.

Zasoby kadrowe zaangażowane w projekt. Gmina Garbów w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Garbowskiej oraz uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum.
 
Elementem innowacyjnym w przedsięwzięciu oprócz powszechnego, aktywnego udziału całej społeczności w gromadzeniu eksponatów jest wykorzystanie nowatorskich form wystawienniczych: projekcje multimedialne, filmy dokumentujące wydarzenia istotne dla społeczności gminnej (Gminna Kronika Filmowa), utworzenie i prowadzenie strony internetowej MIT (www.mit.garbow.pl). Działania łączące tradycję i elementy nowoczesnej techniki przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej. 
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: