TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI GARBOWSKIEJ

  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej

26-LAT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI GARBOWSKIEJ (1990-2016)

GENEZA POWSTANIA, CELE I FORMY DZIAŁANIA

Celem działania stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności na rzecz zachowania historii, lokalnej tradycji i kultury, ochrony zabytków architektury, przyrody, miejsc pamięci, cmentarza wojennego, starego cmentarza oraz podnoszenie świadomości społecznej i kulturalnej mieszkańców.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych podejmowanych na terenie Gminy Garbów,
 • popularyzowanie historii i tradycji regionu,
 • ocalenie od zapomnienia ludzi, którzy swoją pracą mieli znaczący wpływ na dzieje Garbowa i okolic,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • wydawania lokalnej gazety „Głos Garbowa”,
 • dokumentowanie wydarzeń kulturalnych,
 • budzenie zamiłowań do folkloru i sztuki ludowej,
 • organizowanie plenerów malarskich,
 • wspieranie rozwoju turystyki rowerowej, promowanie naszej okolicy, jako atrakcyjnej turystycznie.

Idea założenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej narodziła się po majowych wyborach samorządowych w 1990 r. na fali demokratycznych przemian i wobec powszechnie odczuwanej potrzeby ożywienia życia kulturalnego mieszkańców gminy Garbów. Pomysł ten zyskał poparcie wśród grupy miejscowych działaczy (w tym kilku solidarnościowych).

Zebranie grupy inicjatywnej odbyło się 17 listopada 1990 r. uczestniczyli w nim: Zdzisław Niedbała – wójt gminy, Bogusław Janczyk i Adam Reszka – pracownicy gminy, Stanisław M. Stępniak, Ryszard Kopyciński – nauczyciele, Ewa Korulczyk – bibliotekarka, Andrzej Kowal, Jarosław Dudzik – pracownicy Cukrowni „Garbów”, Robert Wójcik, Sławomir Szymanek, Gustaw Jędrejek – mieszkańcy gminy, ks. Andrzej Mizura – wikary parafii. Na posiedzeniu opracowano projekt statutu Towarzystwa i ustalono termin zebrania założycielskiego na 29 listopada.

 

KOLEJNE WALNE ZJAZDY TPZG

I WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI GARBOWSKIEJ (TPZG)

29 listopada 1990 r. w Zakładowym Domu Kultury w Cukrowni „Garbów” odbyło się Walne Zgromadzenie. Przewodniczył Mirosław Kwiatek, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. Wzięło w nim udział 25 osób (Bogusław Janczyk, Sławomir Szymanek, Robert Wójcik, Wiesław Białogrzywy, Ryszard Kopyciński, Marek Nurzyński, Jarosław Dudzik, Zbigniew Kościańczuk, Ewa Agnes, Alicja Plecha, Ewa Korulczyk, Halina Stępniak, Stanisław M. Stępniak, Alina Puchała, Irena Trepka, Wiesław Ostapiński, Tadeusz Sołyga, Stanisław Ostapiński, Antoni Janowski, Bogdan Rozpędowski, Zdzisław Niedbała, Paweł Lalak, Tomasz Lalak, ks. Andrzej Mizura).

Projekt statutu przedstawił Zdzisław Niedbała. W statucie sformułowano cele Towarzystwa: rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego środowiska, wdrożenie zamiłowania do badań przeszłości Garbowszczyzny, pobudzanie do czynnego udziału w tworzeniu nowych wartości kulturalnych. Przedmiotem prac Towarzystwa poza badaniem przeszłości powinny być zagadnienia współczesne, mające żywotne znaczenie w życiu regionu.

Nad wyborami do Komitetu Założycielskiego czuwała Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli: przewodniczący – Stanisław Ostapiński – dyr. Domu Dziecka w Przybysławicach, członkowie: Halina Stępniak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Przybysławicach i Alicja Plecha – kierownik Zakładowego Domu Kultury w Cukrowni „Garbów”.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci do Tymczasowego Zarządu Komitetu Założycielskiego TPZG uzyskali następującą ilość głosów: Stanisław M. Stępniak (22), Ryszard Kopyciński (21), ks. Andrzej Mazura (20), Wiesław Ostapiński (20) Ewa Korulczyk (20), Jarosław Dudzik (18), Tomasz Lalak (17), Irena Trepka (14) i Zbigniew Kościańczuk (13).

Do Tymczasowego Zarządu Komitetu Założycielskiego TPZG – zwanego Komitetem Założycielskim weszli:

Ryszard Kopyciński – prezes, nauczyciel SP w Bogucinie

Ewa Korulczyk – zastępca prezesa

Jarosław Dudzik – skarbnik

ks. Andrzej Mizura – sekretarz

członkowie: Stanisław M. Stępniak, Wiesław Ostapiński i Tomasz Lalak.

Ustalono, że tymczasowa siedziba Towarzystwa mieścić się będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej (GBP) w Garbowie. Na zakończenie Robert Wójcik przedstawił informacje o pracach związanych z wydawaniem pierwszego numeru periodyku pod roboczym tytułem „Głos Garbowa”.

4 grudnia 1990r. Posiedzenie Komitetu Założycielskiego TPZG w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Garbowie. Podjęto dyskusję nad formą statutu Towarzystwa oraz przygotowaniem dokumentów do rejestracji w sądzie. Kolejną kwestią była sprawa wydawania gazety. Zdecydowano, że „Głos Garbowa” będzie ukazywał się pod patronatem Towarzystwa. Przedstawiono również propozycję redaktorów. Na funkcję red. naczelnego powołano Stanisława M. Stępniaka – pedagoga Szkoły Podstawowej w Przybysławicach.

Do redakcji weszli również: zastępca – Jarosław Dudzik, red. odpowiedzialny Bogdan Janczyk, red. techniczny – Andrzej Kowal, sekretarz – Ewa Korulczyk.

4 stycznia 1991 r. podczas zebrania Zarządu Komitetu Założycielskiego TPZG wójt Zdzisław Niedbała dał propozycję przejęcia przez Towarzystwo Domu Kultury w Garbowie (w OSP). Przedstawił zasady gospodarczo-ekonomiczne przedsięwzięcia. W związku z tym postanowiono opracować nowy regulamin pracy Zarządu.

 

14 stycznia 1991 r. TPZG zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Lublinie.

Pod koniec lutego 1991 r. ukazał się 1-2 numer (styczeń-luty) „Głosu Garbowa” – drukowany na kserografie udostępnionym przez Urząd Gminy w Garbowie. Zespół redakcyjny podjął decyzję, że będzie to miesięcznik redagowany przez społeczność lokalną dla społeczności lokalnej. Pismo miało spełniać funkcję informacyjną, wspomagać samorząd terytorialny, prowadzić stały dialog z mieszkańcami, przyczyniając się do ich integracji
 i
pełniejszego udziału w życiu publicznym gminy.

15 lutego 1991 r. Posiedzenie Komitetu Założycielskiego TPZG. Przyjęto propozycję nadzoru poszczególnych członków Zarządu nad sekcjami, ustalono dyżury w siedzibie Towarzystwa (1 dzień  w tygodniu) oraz sposoby prowadzenia dokumentacji. Padła propozycja zorganizowania Muzeum Ziemi Garbowskiej oraz imprezy pod nazwą „Przegląd zespołów artystycznych”.

 

II WALNE ZGROMADZENIE TPZG

7 marca 1991 r. Walne Zgromadzenie obywało się w Zakładowym Domu Kultury Cukrowni „Garbów”, uczestniczyło 38 osób. Zatwierdzono zmianę nazewnictwa w statucie: Walny Zjazd zastąpił Walne Zgromadzenie. Członkowie Towarzystwa mieli możliwość działania w następujących sekcjach: kulturalno-oświatowej, historycznej, wydawniczej, artystycznej i ekologicznej.

W skład nowego Zarządu weszli:

Wiesław Ostapiński – prezes, dyr. SP w Przybysławicach

Stanisław M. Stępniak – wiceprezes

Ewa Korulczyk – sekretarz,

Jarosław Dudzik – skarbnik

członkowie: ks. Andrzej Mizura, Ryszard Bronikowski - dyr. cukrowni i Rajmund Bigos.

Komisja Rewizyjna: Bogdan Rozpędowski, Zbigniew Kościańczuk, Henryk Małasiewicz.

 

III WALNY ZJAZD TPZG

28 marca 1992 r. w Zakładowym Domu Kultury Cukrowni „Garbów” odbył się Zjazd regionalistów z udziałem władz gminnych i zaproszonych gości, wśród których byli: Maria Gordon-Smith, jej mąż Ronald, twórcy ludowi Bronisław Pietrak i Aleksander Fijałkowski.

Prezes W. Ostapiński złożył sprawozdanie z działalności Zarządu, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Rozpędowski – sprawozdanie z działalności finansowej. Następnie odbyły się wybory do władz stowarzyszenia.

W skład nowego Zarządu weszli:

Ewa Korulczyk – prezes, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie

Wiesław Ostapiński – zastępca

Elżbieta Chyż – skarbnik, Zbigniew Fatyga – sekretarz

członkowie: Stanisław M. Stępniak, Tomasz Lalak i Mirosław Kwiatek.

Po wyborach wszyscy udali się do kaplicy na mszę św., którą w intencji regionalistów odprawił bp Jan Śrutwa. W homilii podkreślił swoje związki z Garbowszczyzną i wyraził uznanie dla idei Towarzystwa. Zaprosił

też wszystkich na swój ingres do katedry zamojskiej w Niedzielę Wielkanocną. Został, bowiem mianowany, ordynariuszem nowej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po liturgii wystąpił szkolny teatrzyk „Garbowiaczek” z Przybysławic z montażem słowno-muzycznym „Spotkanie z Ukrzyżowanym”, pod kierunkiem Haliny Stępniak.

 

IV WALNY ZJAZD TPZG

3 kwietnia 1993 r. odbył się Walny Zjazd w Domu Kultury Cukrowni „Garbów”. Referat sprawozdawczy z działalności Towarzystwa odczytała prezes E. Korulczyk. W dyskusji pochlebną opinię uzyskał „Głos Garbowa”. Padły również głosy krytyczne dotyczące działalności członków sekcji kulturalnej, ekologicznej i historycznej. Po dyskusji przeprowadzono wybory. Nie zmienił się dotychczasowy Zarząd, jedynie poszerzony został o nowego członka.

W skład Zarządu weszli:

Ewa Korulczyk – prezes

Wiesław Ostapiński – zastępca

Elżbieta Chyż – skarbnik

Zbigniew Fatyga – sekretarz

członkowie: Stanisław M. Stępniak, Tomasz Lalak, Mirosław Kwiatek i Stanisław Sokal.

 

V WALNY ZJAZD TPZG

28 maja 1994r . w Gminnej Bibliotece Publicznej spotkali się regionaliści i zaproszeni goście, w sumie 23 osoby. Sprawozdanie z działalności TPZG przedstawiła prezes Ewa Korulczyk. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że udało się Towarzystwu zaistnieć w województwie. W listopadzie 1993r. w gminnej bibliotece spotkali się działacze kultury: bibliotekarze z terenu województwa, przedstawiciele WBP im. Łopacińskiego, Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych oraz prasy lubelskiej. W czasie spotkania dzielono się doświadczeniami, zachęcano obecnych do zakładania nowych stowarzyszeń regionalnych. Rezultatem nawiązania kontaktów z WRTR było podpisanie umowy na cykl odczytów dotyczących historii, prehistorii Garbowa i okolic. Miały się one odbywać na przełomie listopada i grudnia 1994 r. z udziałem pracowników Instytutu Historii UMCS. Cykl ten zwieńczyć miało wydanie monografii. Na Zjeździe wybrano nowy Zarząd. Zgłoszono 9 kandydatów – wybrano siedmiu.

W skład Zarządu weszli:

Tomasz Lalak – prezes, rencista z Garbowa

Zbigniew Fatyga – zastępca prezesa

Elżbieta Chyż – skarbnik

Monika Pytka – sekretarz

członkowie: Ewa Korulczyk, Stanisław M. Stępniak, Stefan Jaroszuk.

Komisja Rewizyjna: Henryk Małasiewicz i Jan Pawlak.

 

VI WALNY ZJAZD TPZG

24 października 1999 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie miało miejsce posiedzenie regionalistów, na które przybyło 14 osób. Dotychczasowy prezes Tomasz Lalak przedstawił sprawozdanie z pięcioletniej działalności Zarządu, który skupiał się w tym okresie na wydawaniu „Głosu Garbowa”. W czasie dyskusji zaproponowano wniesienie zmiany do statutu TPZG – wybory będą odbywały się nie co roku, lecz co 3 lata, a Zarząd Towarzystwa będzie się zbierał dwa razy w roku.

W skład nowego Zarządu weszli:

Halina Stępniak – prezes, polonistka ze SP w Przybysławicach

Tomasz Lalak – zastępca

Elżbieta Chyż – skarbnik

Ewa Korulczyk – sekretarz

członkowie: Alina Puchała, Stanisław Sokal, Jan Wójcik.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Wiesław Ostapiński, członkowie: Zofia Abramek i Jadwiga Flisiak.

 

11 września 2001 r. TPZG zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000044677

 

VII WALNY ZJAZD TPZG

13 grudnia 2002 r. członkowie Towarzystwa przybyli na Zjazd do GBP w Garbowie. W pierwszej części obrad – wysłuchano referatów na temat: „Dwory Garbowa i okolic” oraz „Strój świąteczny noszony przez mieszkańców w XIXw.” W drugiej części – prezes TPZG odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu. Podkreśliła, że praca przebiegała dwutorowo, wydawano miesięcznik „Głos Garbowa” oraz prowadzono, we współpracy z władzami samorządowymi, szkołami i innymi instytucjami, działalność kulturalno-regionalną. Skarbnik Elżbieta Chyż złożyła sprawozdanie finansowe.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 15 stycznia 200 2r. Tomasza Lalaka, wieloletniego prezesa TPZG oraz zmarłego 7 września 2002r. Stanisława Sokala, miejscowego lekarza rodzinnego. Następnie odbyły się wybory.

W skład Zarządu weszli:

Halina Stępniak – prezes

Wiesław Ostapiński – zastępca prezesa

Elżbieta Chyż – skarbnik

Ewa Korulczyk – sekretarz

członkowie: Alina Puchała, Jan Wójcik i Jarosław Stańczak

Komisja Rewizyjna: Antoni S. Muszyński – przewodniczący, Zofia Abramek i Joanna Grabarz – członkowie.

 

VIII WALNY ZJAZD TPZG

25 marca 2006 r. pokazem multimedialnym, ukazującym działalność Towarzystwa, rozpoczął się Walny Zjazd Towarzystwa. Odbywał w budynku starej szkoły, a zebraniu przewodniczył Wiesław Ostapiński.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych regionalistów: Danuty Sokal, zm. 5 stycznia 2004 r. lekarza pediatry oraz Zenona Gnieciaka, zm. 24 grudnia 2005 r. autora książki „Powroty”. Każdy z uczestników otrzymał materiały ukazujące 15-letni dorobek TPZG. Prezes zapoznała obecnych z działalnością Zarządu w latach 2003-2005, następnie odczytała za nieobecną skarbnik, sprawozdanie finansowe. W związku z wyjazdem Ewy Korulczyk, dyr. biblioteki do Warszawy, podziękowano jej za dotychczasową pracę w stowarzyszeniu.

Odbyły się kolejne wybory do Zarządu TPZG. Nie przyniosły one dużych zmian, bowiem członkowie swoim zaufaniem obdarzyli cały Zarząd, zmiana nastąpiła tylko na stanowisku sekretarza.

Do nowego Zarządu TPZG weszli:

Halina Stępniak – prezes

Wiesław Ostapiński – zastępca prezesa

Elżbieta Chyż – skarbnik,

Bożena Majewska – sekretarz

członkowie: Alina Puchała, Jarosław Stańczak, Jan Wójcik.

Komisja Rewizyjna: Sylwester A. Muszyński – przewodniczący, członkowie: Zofia Abramek i Joanna Grabarz-Sochal.

 

IX WALNY ZJAZD TPZG

24 października 2009 r. w Gminnym Centrum Informacji w Garbowie odbył się kolejny Zjazd. Sprawozdanie z 3-letniej kadencji złożyła prezes Towarzystwa. Wręczyła dyplomy uznania za udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, które odbywały się pod hasłem „Zabytkom na odsiecz”. Skarbnik Elżbieta Chyż przedstawiła sprawozdanie finansowe. W czasie dyskusji podkreślano potrzebę utworzenia Izby Tradycji w garbowskim pałacu oraz zagospodarowanie pomieszczeń dworku w Gutanowie dla celów turystycznych. Podjęto decyzję organizowania kolejnych plenerów malarskich i rajdów rowerowych. Zachęcano do dalszej aktywizacji młodzieży w działaniach na rzecz swojego środowiska. Mówiono też o nawiązywaniu współpracy z innymi organizacjami działającymi na terenie gminy. Odbyły się wybory do nowych władz.

W skład nowego Zarządu weszli:

Halina Stępniak – prezes

Wiesław Ostapiński – zastępca prezesa

Elżbieta Chyż – skarbnik

Bożena Majewska – sekretarz

członkowie: Zofia Abramek, Edyta Kożuszek, Stanisław M. Stępniak.

Komisja Rewizyjna: Zdzisława Sempka – przewodnicząca, członkowie: Sylwester A. Muszyński i Nina Bartoszcze-Wylaź.

 

X WALNY ZJAZD TPZG

13 grudnia 2012 r. w GBP odbył się Walny Zjazd TPZG. Na wstępie prezes TPZG przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2010-2012. W swoim wystąpieniu podkreśliła duży wkład pracy członków Towarzystwa – nauczycieli oraz młodzieży z Garbowa nad Starym Cmentarzem w Garbowie oraz organizację kwesty na rzecz renowacji starych nagrobków.

W skład nowego Zarządu weszli:

Halina Stępniak - prezes

Wiesław Ostapiński – zastępca prezesa

Elżbieta Chyż - skarbnik

Bożena Majewska - sekretarz

Członkowie: Edyta Kożuszek, Agnieszka Mazur i Adam Pacek.

Komisja Rewizyjna: Agnieszka Nowak, przewodnicząca, członkowie: Antoni S. Muszyński i Mirosław Kwiatek.

 

28 maja 2014 r. Walne zebranie członków TPZG w GBP. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa przedstawiła prezes TPZG, sprawozdanie finansowe skarbnik – Elżbieta Chyż, sprawozdanie z komisji rewizyjnej – Antoni S. Muszyński. Odbyła się też promocja książki „Zachować w pamięci kulturowe, krajobrazowe dziedzictwo gminy Garbów”- wydanejpod redakcją: Haliny Stępniak, Edyty Kożuszek, Małgorzaty Sanaluty i Bożeny Tuszyńskiej-Firlej.

 

29 listopada 2015 r. – Jubileusz 25-lecia TPZG.

 

XI WALNY ZJAZD TPZG

8 kwietnia 2016 r. odbył się Walny Zjazd członków Towarzystwa w GBP w Garbowie. Otwarcia Zjazdu dokonała prezes Zarządu, która powitała wszystkich przybyłych, a w szczególności Joannę Chałas, nauczycielkę ZS w Garbowie, która wyraziła chęć wstąpienia do Towarzystwa. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu TPZG za rok 2015 złożyła prezes Towarzystwa, a sprawozdanie finansowe skarbnik – Elżbieta Chyż. Odczytała również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. Głos zabrał m.in. Kazimierz Firlej, wójt gminy, który w życzliwy sposób wyrażał się o działaniach podejmowanych przez członków Towarzystwa. Podziękował prezesowi TPZG i redaktorowi naczelnemu „Głosu Garbowa” za promocje Gminy Garbów. Wspomniał, że niedawno obchodzony był jubileusz 25-lecia Towarzystwa i lokalnej gazety, która pomimo różnych przeciwności nadal funkcjonuje i utrzymuje swój wysoki poziom. Powołano Komisję Skrutacyjną, do której wybrano: Ninę Bartoszcze-Wylaź, Małgorzatę Sanalutę i Leszka Łuczywka. Członkowie TPZG zdecydowali, że wybór Zarządu będzie jawny. Uprawnionych do głosowania było 24 regionalistów. Do Zarządu zgłoszono 10 kandydatur. Za – były 22 osoby, wstrzymało się od głosu 2 członków.

W skład nowego Zarządu weszli:

Prezes - Halina Stępniak

Zastępca prezesa - Wiesław Ostapiński

Skarbnik - Elżbieta Chyż

Sekretarz - Bożena Majewska

Członkowie Zarządu: Joanna Chałas, Ewa Wiśniewska-Matraszeki Jan Wójcik

Komisja Rewizyjna: przewodnicząca - Katarzyna Miszczuk, członkowie:Krystyna Drozd i Anna Butryn.

Po zakończeniu wyborów głos zabrała H. Stępniak, wybrana na kolejną (szóstą kadencję), podziękowała zebranym za wybór i zaufanie, jakim ją obdarzono, a nowemu Zarządowi życzyła dalszych udanych działań na rzecz małej ojczyzny Garbowszczyzny.

 

Kolejni prezesi:

Ryszard Kopyciński - w latach 29.11.1990 – 07.03.1991

Wiesław Ostapiński - w latach 07.03.1991 – 28.03.1992

Ewa Korulczyk - w latach 28.03.1992 – 28.05.994

Tomasz Lalak - w latach 28.05.1994 – 24.10.1999

Halina Stępniak - w latach 24.11.1999 – 13.12. 2003

13.12.2003 – 25.03. 2006

25.03.2006 – 24.10. 2009

24.10.2009 – 13.12. 2012

13.12.2012 – 08.04.2016

08.04.2016 – do chwili obecnej

 

JUBILEUSZE I ROCZNICE TPZG i „Głosu Garbowa”

 

2 marca 1996r. obchodzono 5-lecie „Głosu Garbowa” z udziałem gości: Józefa Krzyżanowskiego, dyr. Wydziału Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicieli Cukrowni „Garbów”, parafii i dyrektorów szkół. Audycję radiową z uroczystości nagrał dla Radia Lublin Leszek Łuczywek, student prawa i politologii współpracujący z radiem. W trakcie uroczystości Józef Krzyżanowskiułożył wiersz, który zachowaliśmy na pamiątkę.

Kwitnie prasa w całym kraju

Jest gazeta w Biłgoraju

Jest w Stężycy i w Dęblinie

Trzy dzienniki są w Lublinie

Jest „Trybuna”, jest „Wyborcza”

„Polityka” – też nie gorsza

„Rzeczpospolita” i „Życie”

czyta się je znakomicie.

Lecz to wszystko niech się schowa

lepszy od nich „GŁOS GARBOWA”

który, o czym dobrze wiecieświęci

dziś swe PIĘCIOLECIE

A że jeszcze jest małolat

GŁOS niech żyje

sto lat, sto lat!

 

25 lutego 2001 r. TPZG świętowało 10-lecie działalności. We mszy św., którą w intencji regionalistów odprawił proboszcz ks. kan. Stanisław Wąsik, udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Leszek Kraczkowski – dyr. Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego, Józef Krzyżanowski – pełnomocnik ds. kultury Wojewody Lubelskiego, Kazimierz Spaleniec – przedstawiciel WRTR, Marian Pawłowski – członek Krajowej Rady Towarzystw Kultury oraz prezesi zaprzyjaźnionych towarzystw. Dalsza część spotkania odbywała się
w GBP. Były podziękowania i kwiaty, a najaktywniejsi członkowie TPZG otrzymali dyplomy uznania.

Jubileusz zakończył występ kabaretu „Sami Swoi – nie ma Mocnych” z Gutanowa.

 

4 grudnia 2005 r. świętowano 15-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, w Zajeździe „Dworek” w Bogucinie,z udziałem: Posła na Sejm RP – Henryka Smolarza, Marszałka WojewództwaLubelskiego – Edwarda Wojtasa, Starosty Lubelskiego – Pawła Pikuli, Wójta Gminy Garbów – KazimierzaFirleja, przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, zaprzyjaźnionych prezesów TowarzystwRegionalnych. Zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracownikom redakcji wręczono dyplomy i nagrody w postaci wydawnictw albumowych.

W czasie spotkania odbyła się promocja folderów: „Szlakiem dworów Garbowa i okolic”, „Garbowskie miejsca pamięci”. Imprezie towarzyszyływystawy: Obrazy olejne – Antoniego S. Muszyńskiego, stroiki świąteczne – Elżbiety Stachyry, obrazy, rzeźby, ligawki – Ewy i Leszka Filipiaków z Woli Przybysławskiej.

 

14 kwietnia 2008 r. świętowano 18-lecie Towarzystwa i „Głosu Garbowa” z udziałem władz gminnych i prezesów zaprzyjaźnionych towarzystw regionalnych. Działacze kultury otrzymali dyplomy i wydawnictwa albumowe.

 

20 marca 2011 r. Z okazji 20 lat wydawania „Głosu Garbowa” odbyło się spotkanie redakcji z osobami piszącymi do lokalnej gazety, w Sali Domu Weselnego ROMAX w Garbowie. Osoby współpracujące z gazetą zostały obdarowane dyplomami i wydawnictwami albumowymi.

 

8 maja 2011 r. Spotkanie, z okazji 20-lecia TPZG, rozpoczęła msza św. w kościele w Garbowie, dalsza część miała miejsce w Dworze Leśce. List gratulacyjny od Marszałka Województwa odczytał dyr. Mirosław Korbut. List przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie przekazały: Magda Parzyszek i Marta Starczyk.

Podczas spotkania miała miejsce promocja książki H. Stępniak „Nasza mała Ojczyzna Garbowszczyzna”.

 

27 lutego 2016 r. – obchodzono 25-lecie TPZG i 25-lecie wydawania „Głosu Garbowa”.

W czasie jubileuszu odbyła się promocja albumu „Cztery pory roku a Garbowszczyźnie”.

 

POPULARYZACJA WIEDZY O GMINIE I REGIONIE

 

Podczas 26-letniej działalności Towarzystwo podejmowało szereg działań mających na celu upamiętnienie historii i ludzi zasłużonych dla tego terenu, a także utrzymywanie więzi z rodakami pochodzącymi z ziemi garbowskiej, którzy ją opuścili i wyjechali do różnych miast w Polsce i za granicę. Realizowano to na różne sposoby.

 

SPOTKANIA REGIONALISTÓW I SESJE POPULARNONAUKOWE

 

18 listopada 1991r. Spotkanie autorskie z dr Marią Gordon-Smith z domu Broniewską, pisarką, znawcą muzyki i teatru, autorką książek: „W labiryncie teatru Arnolda Szyfmana” i „Chopin”.
 
Pani Maria przekazała wiele dokumentów dotyczących jej rodziny oraz wyraziła zgodę na pisanie wspomnień i artykułów do „Głosu Garbowa”.

22 marca 1997 r. Udział przedstawicieli Towarzystwa i władz Gminy Garbów w otwarciu wystawy „Bronisław Pietrak – twórca z Gutanowa”, w Muzeum Regionalnym PTTK w Puławach.

20 kwietnia 1997 r. Sesja popularnonaukowa nt. „Wracamy w przeszłość, która jest i w przyszłość, której nie ma”, w GBP. Spotkanie prowadziła Anetta Chrzanowska. Referaty wygłosili:

 • dr Andrzej Rozwałka „Sondażowe badania archeologiczne prowadzone na terenie Garbowa”
 • Henryk Seroka „Historia Herbu Garbowa”
 • Robert Wójcik  „Kościoły Garbowa
 • Tomasz Krajewski, zaprezentował dwie wykonane makiety: Garbów z późnego średniowiecza i mapa geograficzno-historyczna z zaznaczeniem obiektów zabytkowych.

Sesji towarzyszyła promocja książki Roberta Wójcika „Kościoły Garbowa” i koncert muzyczny Natalii Zanni. Zbiór materiałów z sesji ukazał się w książce pt. „Wracamy w przeszłość…” pod red. Roberta Wójcika, w 1999 r.

 

23 kwietnia 1997r., Spotkanie z rodziną Studzińskich, potomkami byłych właścicieli majątku Leśce. Spotkanie połączone z obchodami Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, patrona garbowskiej parafii odbyło się w Garbowie. W czasie mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem bp Ryszarda Karpińskiego, poświęcono figurę św. Wojciecha, wykonaną przez Włodzimierza Kisielnickiego i jego syna Pawła z Warszawy (wg projektu kuzynki, rzeźbiarki sakralnej Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej).

Po liturgii w siedzibie GBPspotkali się członkowie Towarzystwa z kuzynami rzeźbiarki: ks. Janem Studzińskim, ks. Adamem Tymienieckim, Włodzimierzem Kisielnickim, Piotrem Kisielnickim oraz ks. Markiem Kędzierskim (ostatnim uczniem artystki). Spotkanie zorganizował Wiesław Kula.

 

27 października 1997 r. Spotkanie po latach z rodziną Studzińskich, z okazji 20 rocznicy śmierci Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, rzeźbiarki pochodzącej z lesieckiego dworu.Przybyło trzynastu członków tej rodziny.Mszę św. w kościele parafialnym w Garbowie, odprawili: proboszcz ks. Stanisław Wąsik i ks. Jan Studziński. Po liturgiigoście udali się do szkoły w Leścach. Wszystkich powitał organizator – Wiesław Kula, który przypomniałDzieje rodziny Trzcińskich. W imieniu rodziny głos zabrał ks. Jan Studziński – opowiedział o życiu i twórczościZofii Trzcińskiej-Kamińskiej. Z kolei Urszula Kupisz, dyr. szkoły, mówiła, w jakich warunkach uczyły się dzieciw lesieckim dworku od końca wojny do chwili obecnej.

Członkowie rodziny zwiedzili dworek, oglądali wystawy fotograficzne „Przeszłość i teraźniejszość rodziny Trzcińskich”, którą przygotował Wiesław Kula i Tomasz Lalak. Spotkanie z udziałem mieszkańców Lesiec upłynęło w kameralnym i nostalgicznym nastroju.

 

29 marca 1999 r. Spotkanie autorskie z twórcą ludowym Bronisławem Pietrakiem, w GBP w Garbowie.

 

12 czerwca 1999 r. Spotkanie absolwentów szkoły z Ireną Gietko-Lenartowską i Marianem Gietko, juniorem, dziećmi kierownika szkoły, lekarzami z Warszawy. Spotkanie odbyło się z okazji 50 rocznicy śmierci Mariana Gietki, kierownika Szkoły Powszechnej w Przybysławicach. Odczyt nt. Praca pedagogiczna Mariana Gietki – wygłosił organizator Wiesław Kula, regionalista z Przybysławic, obecnie mieszkaniec Warszawy.

 

14 października 2000 r.Popołudnie z przyrodą: „Unikalne walory przyrody garbowskiej”. Spotkanie z lubelskimi ornitologami z UMCS zorganizowała prezes TPZG, wGBP.Referaty wygłosili:

 • mgr Krzysztof Styła - Ptaki garbowskich stawów,
 • mgr Janusz Kloskowski - Badania nad perkozem rdzawoszyim na stawach w Garbowie.

Popołudniowe spotkanie zakończyła wycieczka połączona z obserwacją ptaków garbowskich stawów.

 

2 czerwca 2001 r. Popołudnie z literaturą: Spotkanie z pisarzem i przyrodnikiem prof. Romanem Antoszewskim, autorem „Ciekawostek przyrodniczych”, powieści „Kariera na trzy karpie morskie”. Spotkanie zorganizowała GBP w Garbowie, a zakończyło się zwiedzaniem okolicy i ogniskiem nad rzeką Kurówką.

 

21 sierpnia 2001 r. Popołudnie z historią: Badania archeologiczne na terenie Garbowa. Spotkanie odbyło się w GBP. Wykład wygłosił dr Andrzej Rozwałka nt. Stan badań archeologicznych prowadzonych przez grupę studentów katedry archeologicznej UMCS w Lublinie w latach 1999-2001 na terenie Garbowa, połączony z pokazem slajdów.

 

13 grudnia 2002 r. Sesja popularnonaukowa nt. „Pamiątki minionej epoki – dwory, dworki, pałace Garbowa i okolic, w GBP. Odczyty wygłosili pracownicy Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie:

 • dr Roman Zwierzchowski - Pałac w Przybysławicach z XVIII wieku.
 • mgr Bożena Stanek-Lebioda - Historia dworów i pałaców Garbowa oraz okolic.
 • mgr Marioli Tymochowicz, UMCS - Strój świąteczny mieszkańców Garbowa z przełomu XIX i XX wieku.
 • Sesji towarzyszyła wystawa „Dwory Garbowa i okolic” w obiektywie Stanisława M. Stępniaka.

Wystąpił zespół teatralny Koła Gospodyń Wiejskich z Borkowa z widowiskiem „Swaty”.

 

26 kwietnia 2003 r. „Tradycje ludowe Garbowszczyzny”: Kiermasz Wielkanocnyprzygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie, pod kierunkiem Agnieszki Nowak i Lucyny Żak, z udziałem KGW, twórców ludowych i poetki Zofii Abramek.

 

21 czerwca 2003r. Popołudnie „W ziemiańskim dworku”. Spotkanie regionalistów w Leścach z nowymi właścicielami „Dworu Leśce” – Jolantą iJarosławem Stańczakami. Głos zabrali:

 • Halina Stępniak nt. Życie ziemian w Leścach w II poł. XX w.
 • Jolanta Stańczak nt. Renowacja modrzewiowego dworu w Leścach.
 • Urszula Kupisz nt. Działania podejmowane w celu nadania szkole w Leścach imienia Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. Spotkanie zakończył koncert pieśni ludowych w wykonaniu KGW z Lesiec oraz degustacja potraw lokalnych.

 

18 grudnia 2003 r. Sesja popularnonaukowa: „Twórcy Ludowi Ziemi Garbowskiej”, w Zajeździe „Dworek” w Bogucinie. Odczyty wygłosili:

 • Halina Solecka - Życie i dorobek artystyczny Bronisława Pietraka i Aleksandra Fijałkowskiego,
 • Bogusława Gałat - Wycinanka lubelska - Ignacego Dobrzyńskiego. Wnuczka artysty dała pokaz robienia wycinanki nożycami dziadka,
 • KazimierzSpaleniec - Regionalizm lubelski a XX-XXI wiek.

Sesji towarzyszyły: wystawa Serwetki, obrazy, stroiki świąteczne – Elżbiety Stachyry, twórczyni ludowej z Bogucina, promocja folderu „Twórcy ludowi ziemi garbowskiej”, wydawnictwo pocztówek „Pamiątki z Garbowa” oraz koncert pieśni ludowych w wykonaniu KGW z Piotrowic Wielkich.

 

2 kwietnia 2004 r. Uroczystość nt. „Tradycja i współczesność”: Kiermasz Wielkanocny – przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie, pod kierunkiem Agnieszki Nowak i Elżbiety Kruk,

 

18 grudnia 2004r. Sesja popularnonaukowa: „Patriotyzm a regionalizm”, w Zajeździe „Dworek” w Bogucinie. Referaty wygłosili:

 • Halina Solecka: Kultura wobec globalizacji,
 • Kazimierz Spaleniec: Regionalizm współczesny,
 • Halina Stępniak: Działalność regionalna i kulturalna członków TPZG,

Sesję uświetnił występ młodzieży gimnazjalnej pod kierunkiem Mariusza Gajosza i wystawa Ozdoby choinkowe Elżbiety Stachyry.

 

16 maja 2005 r. Nadanie Szkole Podstawowej w Leścach imienia Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej.

Uroczystość z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Lublinie, władz gminnych, dyrektorów szkół i regionalistów. -Urszula Kupisz, dyr. szkoły wygłosiła odczyt nt. Życie i twórczość Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, artystki,rzeźbiarki pochodzącej z lesieckiego dworku”. Uczniowie przedstawili okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się z udziałem 13 członków rodziny Studzińskich.

 

7 marca 2006 r. Spotkanie z prof. o. Leonem Dyczewskim, KUL, nt. Rola inteligencji w środowisku lokalnym, w Domu Nowicjatu Sióstr Salezjanek w Garbowie.

 

28 października 2006r. Sesja popularnonaukowa nt. „Zofia Trzcińska-Kamińska ludzie – sztuka – epoka”, w Szkole Podstawowej w Leścach. Referaty wygłosili:

 • Mieczysław Kościński: Czerwony dziedzic z Rudy-Huty – Henryk Kamieński,
 • Maria Kopycińska-Lehun: Epizod legionowy Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej,
 • Halina Stępniak: Laura Trzcińska – ukochana siostra Henryka Kamieńskiego,
 • Barbara Oszczędłowska: Zofia Trzcińska-Kamińska – polska artystka, rzeźbiarka.

Sesję zakończyło zwiedzanie dworku w Leścach oraz koncert fortepianowy w wykonaniu bliźniaczek Mai i Niny Łuczywek z Zagród.

 

23 września 2007 r.Uroczystość patriotyczna „Poświęcić młodość swoją jednej wielkiej sprawie”, z okazji 90 urodzin i 62 rocznicy tragicznej śmierci ppłk. Wacława Rejmaka ps. „Ostoja” oraz jego adiutanta por. Mieczysława Kańskiego ps. „Czeczot”. Obaj zginęli 18 października 1945 roku z rąkfunkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Bogucinie (na granicy z Pociechą).

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji poległych żołnierz w garbowskim kościele z udziałemkombatantów i pocztów sztandarowych. Dalsza część odbywała się w budynku starej szkoły.

Zebrani wysłuchali wykładu dr Sławomira Poleszaka, z IPN w Lublinie na temat: „Postać Wacława Rejmaka. Historia podziemnego ruchu oporu i działalność żołnierzy AK”.Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem w Bogucinie i na mogile żołnierzy w Konopnicy.

W uroczystościach wzięli udział: kombatanci z Konopnicy, Motycza, Stoczka Łukowskiego, Garbowa, Wojciechowa oraz przedstawiciele władz miasta, gminy i szkół Stoczka Łukowskiego oraz gminy Garbów.

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy Kasanci „Ostoi” - w GBP.

Organizatorem uroczystości była: Halina Stępniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, współorganizatorami: Hanna Stosio, prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Maria Kopycińska-Lehun, członek Towarzystwa Przyjaciół Jastkowa.

 

1 lutego 2008 r. Wieczornica – Spotkanie trzech pokoleń „Młodzi o przeszłości dla przyszłości” w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie, przygotowana pod kierunkiem nauczycieli i regionalistów: Bożeny Tuszyńskiej-Firlej, Niny Bartoszcze-Wylaź, Lucyny Żak i Mariusza Gajosza.

 

20 września 2009r. Europejskie Dni Dziedzictwa „Zabytkom na odsiecz” – Szlakiem grodów, zamków i twierdz. Uroczystość odbywała się pod hasłem „Ślady wojen i walk na terenie gminy Garbów”.

I część: Wycieczka na „Kościelisko”. Wystąpili:

 • Michał Wylaź, ucz. gimnazjum w Garbowie opowiedział - Historię grodu i kościoła.
 • proboszcz ks. kan. Kazimierz Podstawka mówił na temat - Zabezpieczenia podziemnych krypt świątyni.
 • Halina Stępniak nt. Związki Józefa Czechowicza z Garbowem - Ślub rodziców lubelskiego poety, w starym garbowskim kościele.

Inscenizacja „Legenda Zawiszy Czarnego z Garbowa” – w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie pod kierunkiem Bożeny Tuszyńskiej-Firlej.

II część: „Ślady wojen i walk na terenie gminy Garbów” – odczyty wygłosili:

 • dr Tomasz Żaba - Z dziejów wojny polsko-ruskiej 1792r. w obronie Konstytucji 3 Maja - ostatnia bitwa (potyczka) tej wojny rozegrana między Garbowem a Markuszowem.
 • Sławomir Łowczak -Echa powstania listopadowego i styczniowego w okolicach Garbowa.

Uroczystość uświetnił występ KGW z Piotrowic Wielkich i Garbowa, z repertuarem pieśni patriotycznych i ludowych. Dniom Dziedzictwa towarzyszyły wystawy: Miejsca pamięci na terenie gminy, Kościoły Garbowa w fotografii i malarstwie.

 

16 grudnia 2010 r. Spotkanie opłatkowe regionalistówpołączone z odczytem Haliny Stępniak: „Znani mniej nieznani mieszkańcy Garbowa i okolic” – Stefan Tymieniecki, ziemianin z Piotrowic Wielkich, muzyk,romanista, pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiego Radia Katowice, twórca i wykonawca audycji „FrancuskaSkrzynka Poczty Katowice” (w latach 1926-1932).

 

20 listopada 2011 r.Spotkanie regionalistów w multimedialnej Izbie Tradycji (MIT). Referat wygłosiła – Halina Solecka nt. „Rola Izb Tradycji w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i integracji społeczności lokalnej”. Wiersze o jesieni czytała Zofia Abramek.

 

20 maja 2012 r. Uroczystość upamiętniająca pięciu lotników walczących w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii - Odsłonięcie Pomnika Lotników na placu przykościelnym w Garbowie. Pamięci:

 • pułkownika pilota Wojciecha Kołaczkowskiego,
 • porucznika pilota Józefa Wójcika,
 • chorążego pilota Jakuba Bargiełowskiego,
 • sierżanta pilota Bolesława Wejmana,
 • st. sierż. r-op. Tadeusza Świdzińskiego.

 

20 grudnia 2011 r. Promocja książki „Garbów malowany”.

 

28 sierpnia 2012 r. Konferencja nt. Stroje ludowe – dziedzictwem kultury „Strój garbowski – nie krakowski”, w Multimedialnej Izbie Tradycji. Prezentacja odtworzonego stroju garbowskiego. Referaty wygłosiły:

 • dr Mariola Tymochowicz: Rola stroju ludowego dawniej i dzisiaj na przykładzie stroju garbowskiego,
 • mgr Halina Solecka: Elementy dekoracyjne w strojach ludowych na Lubelszczyźnie, a strój garbowski,
 • mgr Renata Bartnik: Elementy stroju garbowskiego w zbiorach muzeów krajowych i prywatnych.

 

4 czerwca 2012 r. Obchody 100-lecia kościoła w Garbowie. Wydanie jednodniówki 100-lecie historii kościoła w Garbowie (1912-2012).

 

18 listopada 2012r. Spotkanie naukowe nt. „Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski w powstaniu 1830-1831”.Wykład wygłosił dr Ireneusz Sadurski z Lublina, w domu Sióstr Salezjanek w Garbowie.

 

13 kwietnia 2013 r. Konferencja nt. „Tradycje i dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny” w Hotelu „Dwór Lwowski” w Bogucinie. Spotkanie zorganizowane z Lokalną Grupą Działania „Kraina wokół Lublina”. Podsumowanie konkurs literackiego Nasze tradycje, obrzędy, obyczaje ogłoszonego przez LGD.

-Promocja książki „Zwyczaje i obrzędy ludu garbowskiego wg Józefa Nakoniecznegopod red. Haliny Stępniak.Honorowymi gośćmi była rodzina Józefa Nakoniecznego:wnuczka Halina Redlińska (córka Franciszka Bohdana Nakoniecznego) z synem Wiesławem (prawnukiem) z Sulejówka, a także poseł na Sejm Jan Łopata, starosta Paweł Pikula, proboszczowie parafii: ks. kan. Zenon Małyszek i ks. kan. Marian Szuba, wikary ks. Zbigniew Szabała, s. Zofia Rutka, salezjanka, prezesi towarzystw regionalnych z terenu LGD „Krainy wokół Lublina”, przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura LGD, przewodniczące KGW z terenu gminy, „Garbowskie Kwiaciarki”, miejscowi malarze, przedstawiciele banków, GOPS-u, szkół i organizacji pozarządowych, sponsorzy wydanej publikacji.

Uroczystość zakończyło widowisko obrzędowe „Wesele Jantka i Mani”, w wykonaniu KGW z Lesiec.

 

15 lutego 2014 r. Sesja popularnonaukowa nt. „Podsumowanie obchodów Roku 2013 – Roku Powstania Styczniowego”, w GBP w Garbowie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością i referaty wygłosili:

 • prof. dr hab. Wiesław Śladkowski Leon Frankowski i oddział lubelsko-puławski w powstaniu styczniowym,
 • mgr Sławomir Łowczak – Potyczka powstańcza w Górach (pod Przybysławicami) w dniu 19 grudnia 1863 r.
 • mgr Anna Pardyka – Powstanie Styczniowe w Wąwolnicy i udział wąwolniczan w powstaniu,
 • Piotr Głuchowski-Fedirko – Kajetan Cieszkowski „Ćwiek” – niezłomny bohater,
 • mgr Grażyna Gliwka – Rola pieśni i obrazu w edukacji patriotycznej dzieci w wieku szkolnym.

 

8 czerwca 2014 r. Uroczystość upamiętniająca twórcę ludowego Bronisława Pietraka z Gutanowa. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w GBP im. B. Pietraka. Promocja książki „Uparty kowal z Gutanowa”, wydanej pod red. Lucyny Żak i Iwony Woźniak. Festyn ludowy z udziałem twórców ludowych.

 

22 maja 2015 r. Promocja książki pt. „Wywiad rzeka - Zbigniew Bicki - z energią przez życie”, w MIT.

 

24 kwietnia 2015 r. Sesja naukowai uroczystaGala wręczenia nagród AKLAUD na KUL-u. Wystąpienie prezesa TPZG Haliny Stępniak – z prezentacją multimedialną nt. 25 lat systematycznego ukazywania się „Głosu Garbowa”, zapoznanie zebranych z planem działalności TPZG w Roku jubileuszu 25-lecia Towarzystwa.

 

14 sierpnia 2015r. Spotkanie z historią nt. Echa roku 1915 i 1920 na Garbowszczyźnie, w sali MIT w Garbowie. Z okazji 100 rocznicy bitwy Legionów Polskich pod Jastkowem i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, określanej mianem „Cudu nad Wisłą” oraz 100 rocznicy działań wojennych podczas których został spalony garbowski kościół pw. św. Wojciecha z XVII w. Referaty wygłosiły:

 • Halina Stępniak: Działania wojenne na terenie Lublina, Jastkowa i Garbowa od 31 lipca do 3 sierpnia 1915 r.
 • Bożena Tuszyńska-Firlej: Historii Cmentarza wojennego z I wojny światowej w Garbowie.
 • Małgorzata Sanalutaodczytała fragment Wspomnień Janiny Studzińskiej pt. „Leśce w ogniu 1915 roku”.

W drugiej części – prezes TPZG mówiła nt. Bitwy, jaka rozegrała się 15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy. Odsłonięcie kopii obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 r.” – Krystyna Zlot.

Dr Magda Parzyszek, z Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, wręczyła Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego „za zasługi na rzecz kultywowania tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego”: Bożenie Tuszyńskiej-Firlej i Krystynie Zlot, dyplom Uznania Marszałka Lubelskiego – otrzymała Małgorzata Sanaluta. Spotkanie uświetnił koncert pieśni marszowej i patriotycznej w wykonaniu Zespołu instrumentalnego z Garbowa pod kierunkiem Kazimierza Kołodzieja.

 

27 lutego 2016 r. Obchody 25-lecia TPZG oraz 25-lecia wydawania lokalnej gazety „Głosu Garbowa”. Minione 25 lat podsumowała Halina Stępniak, prezes Towarzystwa, która od 1999 r. kieruje również wydawaniem „Głosu Garbowa”. Wypowiedź wzbogaciła prezentacją multimedialną, w której ukazała dorobek TPZG. Henryk Smolarz, w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył red. naczelnemu St. M. Stępniakowi Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego, za zasługi dla województwa lubelskiego, dla Towarzystwa przekazał Dyplom Uznania (grawerton). Starosta Paweł Pikula przekazał kwiaty a dyplom. Okolicznościowe listy nadesłali: Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Sławomir Sosnowski i Artur Walasek - Marszałkowie UW, ks. senior Stanisław Wąsik, prof. Sławomir Partycki - przewodniczący WRTR, Artur Sępoch - dyr. WOK w Lublinie, Leszek Kwasek - prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą. Obecni byli prezesi towarzystw regionalnych z Nałęczowa, Niedrzwicy Kościelnej, Wojcieszkowa, Puław.

Odbyła się promocja albumu „Cztery pory roku na Garbowszczyźnie”. Zebrani wysłuchali wierszy autorstwa Zofii Abramek, napisanych specjalnie na tę okoliczność oraz obejrzeli film pt. „Gmina Garbów – odkryj piękno w nieznanym”. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa „Gmina Garbów - fotografią malowana” ze zdjęciami H. i St. Stępniaków, wydawnictwa TPZG i rękodzieło „Garbowskich Kwiaciarek”.

 

30 września 2016 r. Spotkanie z historią poświęcone „1050 rocznicy Chrztu Polski” wDworku „Ewelina” w Garbowie. Referat wygłosiła profesor Anna Sochacka nt. „Dzieje Garbowa w średniowieczu”,Bożena Tuszyńska-Firlej, przedstawiła na zdjęciach główne wydarzenia obchodów rocznicy w Garbowie pod hasłem „Rok 2016 – Rokiem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski”.

Krystyna Zlot zaprezentowała wykonaną kopię obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965”.

 

PRASA „GŁOS GARBOWA”

 

„Głos Garbowa” miesięcznik regionalno-samorządowy wydawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej przy wsparciu Urzędu Gminy Garbów.

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: