LGD Kraina Wokół Lublina informuje o zbliżającym się II naborze wniosków w ramach Działania Wdrażanie Lokalnych Starategii Rozwoju

LGD Kraina Wokół Lublina informuje o zbliżającym się II naborze wniosków w ramach Działania Wdrażanie Lokalnych Starategii Rozwoju

05.09.2012

Termin składania wniosków: od 27 września do 23 października 2011 r. 26 września 2012 r odbędzie się szkolenie z pisania wniosków w Gminnym Centrum Informacji w Garbowie o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy!

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o II naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego

„Kraina wokół Lublina”

 w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Małe projekty (limit dostępnych środków 800 000,00 zł) 

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków-  1 000 000,00 zł) 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków-   500 000,00 zł)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków-  346 485,29 zł)

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 27 września do 23 października 2012 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65  

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00. 

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,

- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl

- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/Ponadto do wniosku należy dołączyć : 

- Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” odpowiednio dla poszczególnych działań.

Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są  na stronie internetowej http://krainawokollublina.pl w zakładce Nabór wniosków

7/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.

-dla „małych projektów”4 pkt. 

-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.

-dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt.

Liczba wyświetleń: 1910
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: