Dane osobowe na portalu

Dane osobowe na podstawie art. 4 pkt.1 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą i w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Wójt Gminy Garbów
ul. Krakowskie Przedmieście 50
21-080 Garbów

Tel. 81 501-80-63 
Tel./ fax 81 501-80-70 

e-mail: ug@garbow.pl 


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Adres E-mail Inspektora Ochrony Danych: iodo@zeto.lublin.pl


Informacje dla osoby, której dane są przetwarzane

W ramach portalu użytkownik w każdej chwili ma prawo do uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych przekazanych administratorowi portalu.

Usunięcie adresu poczty elektronicznej jest jednoznaczne z usunięciem zgłoszonych inicjatyw. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma możliwość wglądu do nich, poprawienia lub usunięcia poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail dostępny na portalu.


Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.


Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniane w ramach portalu, .nie są w żaden sposób przekazywane podmiotom trzecim (sprzedawane ani użyczane).

Administrator portalu może powierzyć, w myśl art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.


Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu.

Na portalu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Mogą one być wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją Portalem.


Pliki Cookies

Portal automatycznie nie zbiera danych z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies - „ciasteczka” są danymi informatycznymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym portalu tj. komputer, komórka lub  inne urządzenia umożliwiające dostęp do portalu. Pliki cookies są stosowane by dostosować portal do preferencji użytkownika, dostosować treści reklamowe do użytkownika, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: