kolorowe pojemniki na odpady

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

21.02.2023

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 4a ust. 1, art. 4d, art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 3b, art.6 ust. 5a w zw. z ust 1 pkt 2, ust. 1c, oraz ust. 5b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst Dz.U.2022.2519 t.j. z dnia 2022.12.07), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906) oraz Uchwały Nr XXXIII/187/22 Rady Garbów z dnia 31 sierpnia r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów informujemy, że Wójt Gminy Garbów przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (posiadającym aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Garbów). Wykaz dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Garbów pod adresem: https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=217 

W czasie kontroli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa powyżej ich właściciel są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne to m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, ośrodki zdrowia, apteki, świetlice wiejskie, domy kultury itp.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to odpady wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki owoców itp.) w odróżnieniu od odpadów z produkcji/usług, na których odbiór należy zawrzeć odrębną umowę (niepodlegające kontroli Wójta).

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1., tj. w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się:

  1. papier (worek/pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier”);
  2. szkło (worek/pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”);
  3. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (worek/pojemnik żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”);
  4. bioodpady (worek/pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”).

Pozostałe po segregacji odpady oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu” w worku/pojemniku innego (np. czarnego) koloru.

Ponadto do ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości, należy:
  • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

Wójt kontroluje przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym posiadanie ww. umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:

  • nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwaga:

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pierwszej kolejności wskazują właściciela nieruchomości jako podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z ustawy i przepisów prawa miejscowego.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w terminie do 30  kwietnia 2023 r.

 Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
  • przesłać na adres Urzędu Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres pok. 01
  • przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy: ug@garbow.pl

Liczba wyświetleń: 583
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: