Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Garbowie rozpoczął realizację projektu „Zintegrowany system wsparcia rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie rozpoczął realizację projektu „Zintegrowany system wsparcia rodziny”

04.10.2017

dla rodzin oraz osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w  Garbowie rozpoczął realizację projektu pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżycach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemcach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 480 osób (312 kobiet, 168 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin Bełżyce, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Garbów, Niemce, Wojciechów, Konopnica oraz Jastków do końca VIII 2018r. Grupę docelową projektu stanowi 160 rodzin.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:
1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
3. Pracę socjalną.

Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Wartość projektu 999 885,00 zł. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 09.2017r. do 08.2018r.

Zapraszamy osoby/rodziny do wzięcia udziału w projekcie „Zintegrowany system wsparcia rodziny”. W celu udziału w projekcie należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie i złożyć deklarację o chęci skorzystania z usług wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie lub drogą mailową na adres:  gopsgarbow@garbow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów oraz poniżej:

Regulamin rekrutacji...

Deklaracji uczestnictwa...

Oświadczenie dotyczące danych osobowych...

Liczba wyświetleń: 1546
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: