Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendium i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2016/2017

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendium i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2016/2017

09.08.2017

w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2017 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2017 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendium i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2017/2018.

Uprawnieni do stypendium szkolnego są uczniowie:

- w których rodzinie dochód  nie przekracza kryterium dochodowego  uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 514,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie,

- będący uczniami szkół podstawowych (z wyjątkiem „zerówki”) , gimnazjum oraz szkół średnich działających na prawach szkoły publicznej,

- którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Z zasiłku szkolnego mogą skorzystać osoby, które spełniają powyższe kryteria oraz znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. zdarzenie losowe, śmierć lub choroba członka rodziny, itp.)

UWAGA:  uczniowie szkół średnich dołączają do wniosku zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 oraz planowanym terminie zakończenia nauki.

Podczas obliczania dochodu rodziny brane są pod uwagę zarówno dochody nieudokumentowane np. praca dorywcza, otrzymywane umowne alimenty (złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia) jak i dochody udokumentowane poprzez przedstawienie:

- zaświadczenia z zakładu pracy o dochodzie brutto, potrąconej zaliczce na podatek dochodowy, potrąconych składkach (części finansowanej przez ubezpieczonego) i dochodzie netto za poprzedni miesiąc,

- decyzji przyznającej lub dowodu otrzymania emerytury (wydruk przelewu, odcinek pocztowy), renty, innych świadczeń z ZUS, KRUS,

- nakazu płatniczego podatku rolnego, zaświadczenia z Urzędu Gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz umowa dzierżawy jeśli gospodarstwo rolne nie jest użytkowane,

- dowodu wpłaty/przelewu aktualnej składki KRUS,

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

- decyzji PUP o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego,

- potwierdzenia wpłaty/przelewu zasądzonych alimentów za poprzedni miesiąc oraz tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody, umowa notarialna).

Do dochodu dodaje się również długoterminowe świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie lub zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wnioskodawca wymienia w dołączonym do wniosku oświadczeniu.

Liczba wyświetleń: 1583
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: