herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis informacja

Dodatek Osłonowy 2024

26.01.2024

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to, dla osób zamieszkałych w gminie Garbów, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),   taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za  rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek zostanie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo   osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią   zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Pozytywne rozstrzygnięcia nie będą mają formy decyzji. Osoby, które podadzą swój adres e-mail we wniosku, otrzymają rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie zostanie wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od   odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne będą wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy 2024 - wzór wniosku:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000059/O/D20240059.pdf

Liczba wyświetleń: 1432
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: