GOPS

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

16.08.2022

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2022 r. można składać w tutejszym Ośrodku wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendium i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2022/2023.
 
Uprawnieni do stypendium szkolnego są uczniowie:
• w których rodzinie dochód  nie przekracza kryterium dochodowego  uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 776,00 zł na osobę samotną;
• będący uczniami szkół podstawowych (z wyjątkiem „zerówki”) , oraz szkół średnich działających na prawach szkoły publicznej.
• którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 
Z zasiłku szkolnego mogą skorzystać osoby, które spełniają powyższe kryteria oraz znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. zdarzenie losowe, śmierć lub choroba członka rodziny, itp.)
 
UWAGA:  uczniowie szkół średnich dołączają do wniosku zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2022/2023 oraz planowanym terminie zakończenia nauki.
 
Podczas obliczania dochodu rodziny brane są pod uwagę zarówno dochody nieudokumentowane np. praca dorywcza, otrzymywane umowne alimenty jak i dochody udokumentowane, które należy wykazać poprzez przedstawienie:
• zaświadczenia z zakładu pracy o dochodzie brutto, potrąconej zaliczce na podatek dochodowy, potrąconych składkach (części finansowanej przez ubezpieczonego) i dochodzie netto za poprzedni miesiąc.
• zaświadczenia z urzędu skarbowego, z informacją o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
• decyzji przyznającej lub dowodu otrzymania emerytury (wydruk przelewu, odcinek pocztowy), renty, innych świadczeń z ZUS, KRUS.
• nakazu płatniczego podatku rolnego, zaświadczenia z Urzędu Gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz umowa dzierżawy jeśli gospodarstwo rolne nie jest użytkowane.
• dowodu wpłaty/przelewu aktualnej składki KRUS.
• zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
• decyzji PUP o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego.
• potwierdzenia wpłaty/przelewu zasądzonych alimentów za poprzedni miesiąc oraz tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody, umowa notarialna)
 
Do dochodu dodaje się również długoterminowe świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie lub zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wnioskodawca wymienia w dołączonym do wniosku oświadczeniu.
 

Liczba wyświetleń: 610
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: