Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Skierowania na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

02.02.2022

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, iż
 
od 02.02.2022 roku do 28.02.2022 roku 
 
będzie wystawiał telefonicznie skierowania na pomoc żywnościową 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 
W celu uzyskania skierowania należy się skontaktować telefonicznie z pracownikiem socjalnym  GOPS Garbów pod numerem telefonu: 81 5018025 lub: 
 
Pani Beata Beda tel.: 574 988 288  Garbów, Borków, Wola Przybysławska II, Meszno
 
Pani Marzanna Tobiasz tel.: 574 388 788 Przybysławice, Zagrody, Wola Przybysławska I
 
Pani Renata Rusek tel.: 574 988 488 Garbów II, Gutanów, Leśce
 
Pani Aneta Kulik tel.: 574 988 788 Bogucin, Karolin, Janów, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia
 
W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu telefonicznego prosimy o zgłaszanie tego faktu do sołtysów lub przedstawicieli Stowarzyszeń zajmujących się wydawaniem artykułów żywnościowych. 
 
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj.
 
- 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 
- 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 

Liczba wyświetleń: 554
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: