Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

05.01.2022

od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie

Szanowni Państwo.
 
Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
 
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
 
Wnioski będzie można składać:
tradycyjnie  – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
 
Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
 
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
 
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
 
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
 
Terminy składania wniosków oraz wypłata świadczenia.
 
Świadczenia przyznane na  wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
 
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
 
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
 
Zasada złotówka za złotówkę
 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
 
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 
 
Jak otrzymać informację o przyznaniu świadczenia?
 
Wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Informacje można odebrać również osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Ważne!!!: Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81-50-18-025, wew. 2, a także za pośrednictwem strony (w tym wzór wniosku oraz wskazówki jak wypełnić):
 
 

Liczba wyświetleń: 2099
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: