Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

12.08.2020

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2020 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendium i zasiłek szkolny) na rok szkolny 2020/2021.

Uprawnieni do stypendium szkolnego są uczniowie:
•    w których rodzinie dochód  nie przekracza kryterium dochodowego  uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 701,00 zł na osobę samotną.
•    będący uczniami szkół podstawowych (z wyjątkiem „zerówki”) , oraz szkół średnich działających na prawach szkoły publicznej.
•    którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Z zasiłku szkolnego mogą skorzystać osoby, które spełniają powyższe kryteria oraz znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. zdarzenie losowe, śmierć lub choroba członka rodziny, itp.)

UWAGA:  uczniowie szkół średnich dołączają do wniosku zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021 oraz planowanym terminie zakończenia nauki.

Podczas obliczania dochodu rodziny brane są pod uwagę zarówno dochody nieudokumentowane np. praca dorywcza, otrzymywane umowne alimenty (złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia) jak i dochody udokumentowane poprzez przedstawienie:
•    zaświadczenia z zakładu pracy o dochodzie brutto, potrąconej zaliczce na podatek dochodowy, potrąconych składkach (części finansowanej przez ubezpieczonego) i dochodzie netto za poprzedni miesiąc.
•    zaświadczenia z urzędu skarbowego, z informacją o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; należnego podatku;
odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).
•    decyzji przyznającej lub dowodu otrzymania emerytury (wydruk przelewu, odcinek pocztowy), renty, innych świadczeń z ZUS, KRUS.
•    nakazu płatniczego podatku rolnego, zaświadczenia z Urzędu Gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz umowa dzierżawy jeśli gospodarstwo rolne nie jest użytkowane.
•    dowodu wpłaty/przelewu aktualnej składki KRUS.
•    zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
•    decyzji PUP o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego.
•    potwierdzenia wpłaty/przelewu zasądzonych alimentów za poprzedni miesiąc oraz tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody, umowa notarialna)

Do dochodu dodaje się również długoterminowe świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie lub zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wnioskodawca wymienia w dołączonym do wniosku oświadczeniu.

Liczba wyświetleń: 814
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: