Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Zagrody

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Zagrody

06.03.2018

Mieszkańcy na zebraniu wiejskim Sołectwa Zagrody w dniu 19 września 2017 r.  w głosowaniu jawnym opowiedzieli się w większości za wprowadzeniem nazw ulic na terenie całej miejscowości Zagrody. Podczas zebrania powołany został zespół osób do zadań którego należało m.in. wybranie propozycji nazw ulic oraz ustalenie ich przebiegu.

W skład Zespołu weszli mieszkańcy miejscowości Zagrody.

Na pierwszym zebraniu Zespołu powstał roboczy spis proponowanych nazw dla kolejnych ulic.  Propozycje nazw dla wyznaczonych ulic powstały między innymi w oparciu o ogólne zasady i wytyczne w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości, które wskazują, aby uwzględnić:
- cechy charakterystyczne dla danej ulicy. Mogą to być tradycyjne nazwy geograficzne (np. nazwa przysiółka, części wsi, pól), nazwy kierunkowe (określające kierunek, miejscowość gdzie prowadzi ulica), historyczne i patronimiczne (odnoszące się do wydarzeń, postaci, miejsc, związanych z danym miejscem),
- charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie, - położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcję historyczno – gospodarczą,
- nazwę używaną potocznie.

Ponadto, ogólne zasady określają, że:
1.    Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego określonymi w kompetentnych słownikach normatywnych i uchwałach Rady Języka Polskiego.
2.    Za patronów ulic nie można przyjmować osób żyjących. Nie powinno się także przyjmować za patronów osoby zmarłe niedawno (wcześniej niż 3 lata) lub osoby kontrowersyjne.
3.    Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce).
4.    Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.

W dniu 13 listopada 2017 r. Wójt Gminy Garbów podpisał Zarządzenie Nr 53.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji nazw ulic w miejscowości Zagrody. Konsultacje miały na celu zebranie od ich uczestników opinii na temat konieczności wprowadzenia nazw ulic na terenie całej miejscowości Zagrody oraz opinii o proponowanych nazwach ulic. Do udziału w konsultacjach uprawnione były osoby zamieszkałe na terenie Sołectwa Zagrody, właściciele (zarządcy i administratorzy) nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę położonych w miejscowości Zagrody oraz właściciele firm zlokalizowanych na tym terenie. Termin trwania konsultacji ustalono od 13 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

 Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia opinii poprzez wypełnienie ankiety. Uprawnieni do udziału w konsultacjach mogli pobrać ankiety w Urzędzie Gminy Garbów, u Sołtysa, w Szkole Podstawowej w Przybysławicach, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagrody” oraz w formie elektronicznego formularza konsultacyjnego, który dostępny był stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garbów.

W dniach od 13 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r. do Urzędu Gminy spłynęło łącznie 88 ankiet. Za wprowadzeniem nazw ulic na terenie całej miejscowości Zagrody opowiedziało się 60 osób, przeciw było 28 osób. Część osób, które uprzednio złożyły ankiety zmieniało swoją opinię składając ponownie ankietę. Dotyczyło to ul. Stara Wieś. W przypadku niektórych ulic, mieszkańcy wnioskowali o zmianę proponowanej przez Zespół nazwy ulicy.

proponowana nazwa - wnioski mieszkańców
ul. Bolesława Prusa - ul. Cisowa
ul. Bukowa - ul. Kwiatowa
ul. Kardynalska - ul. Cukrowa
ul. Serwisówka - ul. Polna
ul. Stara Wieś - ul. Nadstawna
ul. Willowa - ul. Kalinowa

Dodatkowo wpłynął wniosek od właścicieli nieruchomości o nadanie nazwy ulicy drodze na gruntach prywatnych – ul. Jodłowa. Urząd Gminy uzyskał wymaganą zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagrody”, jako właściciela działek, na których przebiega ulica Spokojna.

Kolejne zebranie Zespołu odbyło się dnia 30.01.2018 r. Celem zebrania było przeanalizowanie otrzymanych w trakcie trwania konsultacji opinii i propozycji, oraz przyjęcie nazw ulic, które będą wpisane do projektu Uchwały Rady Gminy.

W przebiegu konsultacji z mieszkańcami dla ulicy dla której proponowana była nazwa ul. Osiedlowa pojawiły się nowe propozycje nazw, jednak żadna nie otrzymała zdecydowanej większości głosów. Na w/w zebraniu ustalono aby przeprowadzić drugi dodatkowy etap konsultacji. Dla mieszkańców tej ulicy skierowano ankietę, która zawierała trzy propozycje nazw: ul. Osiedlowa, ul. Krucza, ul. Cicha. W wyniku dalszego procesu konsultacji dla tej ulicy mieszkańcy wybrali nazwę ul. Cicha.

Podsumowując całokształt konsultacji Zespół stwierdził, iż, opinie wyrażone przez mieszkańców potwierdzają potrzebę wprowadzenia nazewnictwa ulic i uporządkowania numeracji porządkowej w miejscowości Zagrody.

W wyniku wykorzystania wszystkich narzędzi w trakcie trwania konsultacji, specjalny Zespół d/s nazw ulic przyjął ostateczną propozycję nazw ulic i przedłożył, jako projekt uchwały Wójtowi Gminy w brzmieniu i przebiegu zgodnie z graficznym załącznikiem mapowym.

Projekt Uchwały Rady Gminy Garbów...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Garbów - zestawienie nazw ulic...

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Garbów - mapa...

Liczba wyświetleń: 2780
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: