Zdjęcie Artykułu

Informacja

12.01.2017

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 18 stycznia 2017 r. na adres: Urząd Gminy Garbów ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)      mają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
  3. Sporządzenie protokołu z  pracy komisji.

 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Garbów w formie zarządzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Garbów w 2017 r.    

Zatwierdził 
Wójt Gminy Garbów 
Kazimierz Firlej
Garbów, 11.01.2017r. 
Do umieszczenia:

1.Strona internetowa Gminy Garbów

2.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Garbów

3.Tablica Ogłoszeń

Liczba wyświetleń: 659
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2019 (340-341)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: