Nowy okres programowania dla LGD „Kraina wokół Lublina” (PROW 2014-2020)

Nowy okres programowania dla LGD „Kraina wokół Lublina” (PROW 2014-2020)

29.06.2016

Lokalna Grupa Działania na rzecz rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” rozpoczyna realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy na nasz obszar trafi 16 000 000 złotych

 

Środki na realizację zadań zaplanowanych w LSR zostały następująco podzielone:

 

Cel ogólny 1. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, w tym osób starszych z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności - 3 140 000 zł

Cel ogólny 2. Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowanych działań z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności -4 850 000 zł

Cel ogólny 3. Rozwój gospodarczy obszaru z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – 8 010 000 zł

Rozdysponowanie przyznanych środków odbywać się będzie w trybie ogłaszanych konkursów, z których pierwszy planowany jest jeszcze w bieżącym roku (III kwartał).

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytyucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artykuł opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

 

Cel ogólny. Przedsięwzięcie

Wnioskodawca

Forma realizacji

Cel ogólny 1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów

- podnoszenie kompetencji osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę animatorów
i liderów społeczności lokalnych

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.1.2. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

- organizacja spotkań mających na celu przedstawienie dobrych praktyk z zakresu działalności organizacji pozarządowych z terenu LGD Kraina wokół Lublina

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe; JSFP

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.1. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące
w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

- organizacja zajęć/ warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej. Działanie ma na celu aktywizację mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.

Preferencje dla przedstawicieli grup defaworyzowanych wymienionych w LSR

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.2. Aktywizacja społeczna seniorów

- organizacja szkoleń, warsztatów dla osób powyżej 50 r. życia

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe JSFP

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

-budowa i modernizacja świetlic wiejskich

- budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich

Instytucje kultury

Stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe;

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.1.Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

- budowa i rozbudowa szlaków turystycznych w celu połączenia ich z już istniejącymi

Stowarzyszenia, fundacje kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys.

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Obiekty pełniące funkcje rekreacyjne: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, boiska wielofunkcyjne itp.

 

Stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys.

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.1 Udział w targach i wystawach

- promocja obszaru LGD KwL podczas targów lub wystaw o zasięgu ogólnopolskim

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.2. Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

- działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.3. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury

-wyposażenie zespołów oraz wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz promocji działalności

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.4. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

- Oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru

 

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.5. Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych

- działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Osoby fizyczne, które
w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej oraz niepodlegające ubezpieczeniu w KRUS

Podejmowanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3.  Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Rozwijanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.2.2. Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji na nowych rynkach, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Rozwijanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.3.1. Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego

- przedsiębiorstwo spożywcze, w którym wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
a warunkiem koniecznym udostępnianie - podmiotom i producentom zewnętrznym

Osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Wsparcie dla inkubatorów przetwórstwa produktu lokalnego

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia mogą Państwo uzyskać:

  • W Biurze LGD , ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
  • Telefonicznie pod numerami telefonów 81 532 30 65, 81 534 45 28
  • Na stronie internetowej : www. krainawokollublina.pl
  • Podczas szkoleń, warsztatów oraz w punktach informacyjnych podczas wydarzeń promocyjnych

 

Uzyskanie dofinansowania na realizację LSR jest wspólnym sukcesem Lokalnej Grupy Działania i wszystkich mieszkańców, którzy bardzo aktywnie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku włączali się w prace nad strategią. 

Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i współpracę.

Liczba wyświetleń: 1749
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: