Zdjęcie Artykułu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

21.01.2016

Ankiety udziału w projekcie

Wójt Gminy Garbów informuje,
że Urząd Gminy Garbów rozpoczyna przyjmowanie
 ankiet od w
łaścicieli budynków zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE.

 

Warunkiem zapisania się na listę osób chętnych do udziału w projekcie jest złożenie do Urzędu Gminy Garbów wypełnionej ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa

w terminie 25 stycznia - 5 lutego 2016 r.

 

Ankietę można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Garbów – pokój 02 i na stronie internetowej www.garbow.pl   

Jednocześnie informujemy, że deklaracja jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.  

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy posesji na terenie których nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego  kanalizacji sanitarnej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa - Prawo wodne, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli właściciele budynków którzy zamieszkują, są zameldowani i opłacają podatki na rzecz gminy.  

Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Załączniki:

Ankieta: 


 Etapy planowanego przedsięwzięcia
1.      Zbieranie deklaracji właścicieli nieruchomości, chcących przystąpić do programu.
2.      Zebrania z mieszkańcami. Wnioskodawcy spełniający kryteria zawarte w PROW  zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wykonanie projektu realizowanego przez Gminę  polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
3.      Projektant wykona niezbędną dokumentację przydomowej oczyszczalni ścieków i przekaże ją do Urzędu Gminy.
4.      Po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie inwestycji.
5.      Przyznanie dofinansowania uprawni Gminę do ogłoszenia przetargu i realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
6.      Po zakończeniu inwestycji nastąpi podpisanie protokołu przekazania do eksploatacji wybudowanej oczyszczalni na rzecz właściciela budynku.

Liczba wyświetleń: 2624
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: