Uwaga producenci owoców, warzyw i nasion

Uwaga producenci owoców, warzyw i nasion

06.05.2014

Dotyczy osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej np. owoców, warzyw, dostaw bezpośrednich, wprowadzających do obrotu handlowego nasiona/ziarna do produkcji kiełków, zakładów produkujących kiełki

KOMUNIKAT DLA osób 

Prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (np. owoców, warzyw), dostaw bezpośrednich, wprowadzajacych do obrotu handlowego nasiona/ziarna  do produkcji kiełków, zakładów produkujących kiełki

Osoby zajmujące się: produkcją pierwotną, dostawami bezpośrednimi, wprowadzaniem do obrotu handlowego nasion/ziaren służących do produkcji kiełków, produkcją  kiełków są zobowiązane do zgłaszania się do siedziby właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej celem dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS lub zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

UZYSKANIE WPISU LUB ZATWIERDZENIA i WPISU JEST BEZPŁATNE

Niedokonanie w/w obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.

Podstawa prawna w/w obowiązku:

  •  Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 210/2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie zatwierdzania zakładów produkujących kiełki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 68 z dnia 12.03.2013 r)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE nr L 139 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774)
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.)
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkichmożliwych środków w celu zapewnienia, że żywność znajdująca sięw sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Zgodnie z treścią w/w  rozporządzenia (WE) nr 178/2002  […] żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek.

Załącznik Nr I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE nr L 139 z późn. zm.) określa ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań. Powyższe rozporządzenie określa działania przedsiębiorstw sektora spożywczego produkujących lub zbierających produkty roślinne w celu zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentom konieczne jest uwzględnienie wszystkich etapów w łańcuchu produkcji żywności zgodnie z zasadą ,,od pola do stołu". Skażenie lub zanieczyszczenie surowca roślinnego może nastąpić na każdym etapie począwszy od produkcji podstawowej, aż do dostawy żywności do konsumenta. Każdy z tych elementów w efekcie ma wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że na jakość zdrowotną roślin, a w następstwie żywności, zasadniczy wpływ mają warunki jakie zapewniono w czasie ich uprawy, skupu, przechowywania i transportu. Niezachowanie podstawowych zasad higieny, za które należy uważać:

  • zapewnienie warunków do higienicznego mycia rąk,
  • możliwość higienicznego korzystania z ustępu,
  • ­używanie wody o prawidłowej jakości zdrowotnej,
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych w trakcie produkcji, przechowywania oraz transportu

może spowodować zanieczyszczenie owoców i warzyw, którego nie będzie można wyeliminować bądź ograniczyć do zadowalającego poziomu.

Szczególnie dotyczy to owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży jako świeże lub przetworzone w nieznacznym stopniu (np. mrożonek), których z uwagi na ich cechy gatunkowe nie można poddać, np. obieraniu, czy efektywnemu myciu (np. maliny, jeżyny, truskawki). W przypadku tych owoców istnieje duże ryzyko, że ewentualne zanieczyszczenia biologiczne pochodzące od, np. osób pracujących przy uprawie, zbiorze, czy też innych czynnościach związanych z ich pozyskaniem i oferowaniem konsumentowi nie zostanąw pełni usunięte.

W myśl obowiązującego prawa to podmioty działające na rynku spożywczym są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Producent środków spożywczych musi zapewnić, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione przepisami prawa europejskiego i krajowego. Gwarantuje także zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie przypomina, iż zgodnie z treścią art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 12 i ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu zatwierdzenia/warunkowego zatwierdzenia lub wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów lub wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS, do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w ustawy.

Wnioski można również pobrać w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, ul. 3 Maja 4, 20-078 Lublin lub ze strony internetowej

http://psselublin.pis.gov.pl, z zakładkidruki i formularze do pobrania”.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.

 

Liczba wyświetleń: 2537
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: