Uwaga producenci owoców, warzyw i nasion

Uwaga producenci owoców, warzyw i nasion

06.05.2014

Dotyczy osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej np. owoców, warzyw, dostaw bezpośrednich, wprowadzających do obrotu handlowego nasiona/ziarna do produkcji kiełków, zakładów produkujących kiełki

KOMUNIKAT DLA osób 

Prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej (np. owoców, warzyw), dostaw bezpośrednich, wprowadzajacych do obrotu handlowego nasiona/ziarna  do produkcji kiełków, zakładów produkujących kiełki

Osoby zajmujące się: produkcją pierwotną, dostawami bezpośrednimi, wprowadzaniem do obrotu handlowego nasion/ziaren służących do produkcji kiełków, produkcją  kiełków są zobowiązane do zgłaszania się do siedziby właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej celem dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS lub zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

UZYSKANIE WPISU LUB ZATWIERDZENIA i WPISU JEST BEZPŁATNE

Niedokonanie w/w obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.

Podstawa prawna w/w obowiązku:

  •  Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 210/2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie zatwierdzania zakładów produkujących kiełki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 68 z dnia 12.03.2013 r)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE nr L 139 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774)
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.)
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkichmożliwych środków w celu zapewnienia, że żywność znajdująca sięw sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Zgodnie z treścią w/w  rozporządzenia (WE) nr 178/2002  […] żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek.

Załącznik Nr I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE nr L 139 z późn. zm.) określa ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań. Powyższe rozporządzenie określa działania przedsiębiorstw sektora spożywczego produkujących lub zbierających produkty roślinne w celu zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentom konieczne jest uwzględnienie wszystkich etapów w łańcuchu produkcji żywności zgodnie z zasadą ,,od pola do stołu". Skażenie lub zanieczyszczenie surowca roślinnego może nastąpić na każdym etapie począwszy od produkcji podstawowej, aż do dostawy żywności do konsumenta. Każdy z tych elementów w efekcie ma wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że na jakość zdrowotną roślin, a w następstwie żywności, zasadniczy wpływ mają warunki jakie zapewniono w czasie ich uprawy, skupu, przechowywania i transportu. Niezachowanie podstawowych zasad higieny, za które należy uważać:

  • zapewnienie warunków do higienicznego mycia rąk,
  • możliwość higienicznego korzystania z ustępu,
  • ­używanie wody o prawidłowej jakości zdrowotnej,
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych w trakcie produkcji, przechowywania oraz transportu

może spowodować zanieczyszczenie owoców i warzyw, którego nie będzie można wyeliminować bądź ograniczyć do zadowalającego poziomu.

Szczególnie dotyczy to owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży jako świeże lub przetworzone w nieznacznym stopniu (np. mrożonek), których z uwagi na ich cechy gatunkowe nie można poddać, np. obieraniu, czy efektywnemu myciu (np. maliny, jeżyny, truskawki). W przypadku tych owoców istnieje duże ryzyko, że ewentualne zanieczyszczenia biologiczne pochodzące od, np. osób pracujących przy uprawie, zbiorze, czy też innych czynnościach związanych z ich pozyskaniem i oferowaniem konsumentowi nie zostanąw pełni usunięte.

W myśl obowiązującego prawa to podmioty działające na rynku spożywczym są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Producent środków spożywczych musi zapewnić, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione przepisami prawa europejskiego i krajowego. Gwarantuje także zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie przypomina, iż zgodnie z treścią art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 12 i ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu zatwierdzenia/warunkowego zatwierdzenia lub wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów lub wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS, do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w ustawy.

Wnioski można również pobrać w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, ul. 3 Maja 4, 20-078 Lublin lub ze strony internetowej

http://psselublin.pis.gov.pl, z zakładkidruki i formularze do pobrania”.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.

 

Liczba wyświetleń: 1855
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: