Zdjęcie Artykułu

Przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych w Leścach

11.10.2013

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1i nr 3 położonych w budynku szkoły w Leścach 63, Gmina Garbów wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 573/3 o pow. 1715m2

Garbów, dnia 2013-10-11

Ogłoszenie

O przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1i nr 3 położonych w budynku szkoły w Leścach 63, Gmina Garbów wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oznaczonego jako działka nr  ewidencyjny 573/3 o pow. 1715m2

Na podstawie art. 28, art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity w Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn.zm./ oraz § 3 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Wójt Gminy Garbów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1. Lokalu mieszkalnego nr 1  o powierzchni 62,38m2 wraz z jednoczesnym zbyciem własności udziału w  częściach wspólnych gruntu i budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 8116/25181.

Nieruchomość, w której znajduje się lokal stanowi działkę oznaczoną  nr  ewidencyjnym 573/3 o pow. 1715 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Puławach Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   KW Nr LU1P/00060212/2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Garbów.

Lokal składa się z 2 pokojów, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 11,46 m2 z wejściem z korytarza i piwnica o powierzchni 7,32 m2. Lokal jest położony na III, ostatniej kondygnacji budynku podpiwniczonego. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, jest wyposażony w instalację elektryczną,  wodociągową i kanalizacyjną z odprowadzeniem do zagrodowej oczyszczalni ścieków stanowiącej własność gminy Garbów. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni budynku szkoły – zasady dalszego korzystania z ogrzewania nabywca będzie uzgadniał z zarządcą budynku. Lokal nie był zamieszkały od chwili oddania budynku do użytku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem UP- usługi publiczne i położony przy drodze powiatowej nr 2201L

Cena wywoławcza wynosi 171. 900, 00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset )

O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu, przy czym postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo.
98 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę lokalu mieszkalnego.
2 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę udziału w gruncie.

2. Lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 81,88 m2 wraz z jednoczesnym zbyciem własności udziału w  częściach wspólnych gruntu i budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 10058/25181.

Nieruchomość, w której znajduje się lokal stanowi działkę oznaczoną  nr  ewidencyjnym 573/3 o pow. 1715 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Puławach Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   KW Nr LU1P/00060212/2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Garbów.

Lokal składa się z 3 pokojów, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 11,52 m2 z wejściem z korytarza i piwnica o powierzchni 7,18 m2. Lokal jest położony na III, ostatniej kondygnacji budynku podpiwniczonego. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną odprowadzaną do zagrodowej oczyszczalni ścieków stanowiącej własność gminy Garbów. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni budynku szkoły – zasady dalszego korzystania z ogrzewania nabywca będzie uzgadniał z zarządcą budynku. Lokal nie był zamieszkały od chwili oddania budynku do użytku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem UP- usługi publiczne. i położony przy drodze powiatowej nr 2201L

Cena wywoławcza wynosi 225.700,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset )

O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu, przy czym postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo.
98 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę lokalu mieszkalnego.
2 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę udziału w gruncie.

Przetarg na oba lokale odbędzie się dnia 13 listopada 2013r.  o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Garbów w pokoju Nr 14.

W pierwszej kolejności będzie sprzedawany lokal nr 1.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:

1) dla lokalu nr 1w kwocie 17.190,00 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100)

2) dla lokalu nr 3 w kwocie 22.570,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt 00/100) na konto Urzędu Gminy Garbów Nr 64870210242000004620000050 najpóźniej do dnia 8 listopada 2013 r. Za datę wniesienia wadium w formie przelewu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto Urzędu Gminy Garbów.

 Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

 Ustalony w przetargu nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ustalona w wyniku postępowania przetargowego ceny nabycia lokalu, przed sporządzeniem umowy notarialnej, tak aby w dniu sporządzenia umowy można było stwierdzić jej wpływ na rachunek bankowy Urzędu Gminy Garbów.

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.  

 Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Gminy Garbów w razie nie przystąpienia przez  uczestnika, który przetarg wygrał do  zawarcia umowy notarialnej sprzedaży w ustalonym terminie. Wadium wpłacone przez pozostałych  uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

 Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w referacie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Garbów, pok. Nr 01,

tel: 81 5018032 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Zainteresowani mogą oglądać sprzedawane lokale po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie

Liczba wyświetleń: 1912
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: