Przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych w Leścach

Przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych w Leścach

11.10.2013

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1i nr 3 położonych w budynku szkoły w Leścach 63, Gmina Garbów wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 573/3 o pow. 1715m2

Garbów, dnia 2013-10-11

Ogłoszenie

O przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1i nr 3 położonych w budynku szkoły w Leścach 63, Gmina Garbów wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oznaczonego jako działka nr  ewidencyjny 573/3 o pow. 1715m2

Na podstawie art. 28, art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity w Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn.zm./ oraz § 3 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Wójt Gminy Garbów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1. Lokalu mieszkalnego nr 1  o powierzchni 62,38m2 wraz z jednoczesnym zbyciem własności udziału w  częściach wspólnych gruntu i budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 8116/25181.

Nieruchomość, w której znajduje się lokal stanowi działkę oznaczoną  nr  ewidencyjnym 573/3 o pow. 1715 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Puławach Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   KW Nr LU1P/00060212/2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Garbów.

Lokal składa się z 2 pokojów, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 11,46 m2 z wejściem z korytarza i piwnica o powierzchni 7,32 m2. Lokal jest położony na III, ostatniej kondygnacji budynku podpiwniczonego. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, jest wyposażony w instalację elektryczną,  wodociągową i kanalizacyjną z odprowadzeniem do zagrodowej oczyszczalni ścieków stanowiącej własność gminy Garbów. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni budynku szkoły – zasady dalszego korzystania z ogrzewania nabywca będzie uzgadniał z zarządcą budynku. Lokal nie był zamieszkały od chwili oddania budynku do użytku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem UP- usługi publiczne i położony przy drodze powiatowej nr 2201L

Cena wywoławcza wynosi 171. 900, 00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset )

O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu, przy czym postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo.
98 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę lokalu mieszkalnego.
2 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę udziału w gruncie.

2. Lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 81,88 m2 wraz z jednoczesnym zbyciem własności udziału w  częściach wspólnych gruntu i budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 10058/25181.

Nieruchomość, w której znajduje się lokal stanowi działkę oznaczoną  nr  ewidencyjnym 573/3 o pow. 1715 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Puławach Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   KW Nr LU1P/00060212/2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Garbów.

Lokal składa się z 3 pokojów, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 11,52 m2 z wejściem z korytarza i piwnica o powierzchni 7,18 m2. Lokal jest położony na III, ostatniej kondygnacji budynku podpiwniczonego. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną odprowadzaną do zagrodowej oczyszczalni ścieków stanowiącej własność gminy Garbów. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni budynku szkoły – zasady dalszego korzystania z ogrzewania nabywca będzie uzgadniał z zarządcą budynku. Lokal nie był zamieszkały od chwili oddania budynku do użytku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem UP- usługi publiczne. i położony przy drodze powiatowej nr 2201L

Cena wywoławcza wynosi 225.700,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset )

O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu, przy czym postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo.
98 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę lokalu mieszkalnego.
2 % wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę udziału w gruncie.

Przetarg na oba lokale odbędzie się dnia 13 listopada 2013r.  o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Garbów w pokoju Nr 14.

W pierwszej kolejności będzie sprzedawany lokal nr 1.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:

1) dla lokalu nr 1w kwocie 17.190,00 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100)

2) dla lokalu nr 3 w kwocie 22.570,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt 00/100) na konto Urzędu Gminy Garbów Nr 64870210242000004620000050 najpóźniej do dnia 8 listopada 2013 r. Za datę wniesienia wadium w formie przelewu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto Urzędu Gminy Garbów.

 Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

 Ustalony w przetargu nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ustalona w wyniku postępowania przetargowego ceny nabycia lokalu, przed sporządzeniem umowy notarialnej, tak aby w dniu sporządzenia umowy można było stwierdzić jej wpływ na rachunek bankowy Urzędu Gminy Garbów.

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.  

 Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Gminy Garbów w razie nie przystąpienia przez  uczestnika, który przetarg wygrał do  zawarcia umowy notarialnej sprzedaży w ustalonym terminie. Wadium wpłacone przez pozostałych  uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

 Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w referacie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Garbów, pok. Nr 01,

tel: 81 5018032 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Zainteresowani mogą oglądać sprzedawane lokale po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie

Liczba wyświetleń: 2737
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: