Zdjęcie Artykułu

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

08.10.2013

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Garbów uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
             Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętych zezwoleniem jednorazowo do dnia 31 stycznia bądź w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Niniejszym wyjaśniam, że wszystkie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek gminy po dniu 31 stycznia , 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie i skutkują wygaszeniem zezwolenia

Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty:
648702 1024 2000 0046 2000 0050

Szanowni Państwo. Zwracam uwagę na brzmienie art. 18 pkt.12 ust.5 powołanej wyżej ustawy, który stanowi, iż w przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym wyżej mowa lub nie dokonania opłaty w określonej wysokości, w wymienionych wyżej terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa z mocy prawa. Nie ma zastosowania przepis przedłużający termin dokonania wpłaty jeżeli którykolwiek z w/w terminów wypada w dzień wolny od pracy.
Dodatkowe informacje udzielane są w  Urzędzie Gminy Garbów pok. nr 01    Nr tel: (81)  5018 032

Liczba wyświetleń: 1357
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: