Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

08.10.2013

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Garbów uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
             Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętych zezwoleniem jednorazowo do dnia 31 stycznia bądź w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Niniejszym wyjaśniam, że wszystkie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek gminy po dniu 31 stycznia , 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie i skutkują wygaszeniem zezwolenia

Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty:
648702 1024 2000 0046 2000 0050

Szanowni Państwo. Zwracam uwagę na brzmienie art. 18 pkt.12 ust.5 powołanej wyżej ustawy, który stanowi, iż w przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym wyżej mowa lub nie dokonania opłaty w określonej wysokości, w wymienionych wyżej terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa z mocy prawa. Nie ma zastosowania przepis przedłużający termin dokonania wpłaty jeżeli którykolwiek z w/w terminów wypada w dzień wolny od pracy.
Dodatkowe informacje udzielane są w  Urzędzie Gminy Garbów pok. nr 01    Nr tel: (81)  5018 032

Liczba wyświetleń: 1473
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 363-364 marzec-kwiecień 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: marzec-kwiecień 2021 (363-364)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: