Nabór wniosków do LGD Kraina Wokół Lublina

Nabór wniosków do LGD Kraina Wokół Lublina

18.09.2013

Informujemy o II naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

W ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

                Małe projekty

                (limit dostępnych środków – 1 406 000,00 zł) 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1.Szlaki i obiekty turystyczne

Zakres projektów:

- budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej;

- zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych;

- zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);

- wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych.

- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

 Limit dostępnych środków w tym zakresie: 370 000,00 zł

2. Sztuka kulinarna KwL

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD

Zakres projektów:

- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych;

- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych;

- zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych produktów lokalnych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

4. Place zabaw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 259 000,00 zł

 5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 6. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu

Zakres projektów:

- promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;

- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

- kultywowanie języka regionalnego i gwary;

- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

- zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 185 000,00 zł

7. Publikacje o obszarze LGD

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 8. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00

9. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków-  3 624 884,44 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania :Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 1. Szlaki i obiekty turystyczne

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 560 000 zł

2 Renowacja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 96 000,00 zł

3. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 400 000 zł

4. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 068 884,44 zł

5. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „KwL”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 500 000 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

(limit dostępnych środków-   1 517 855,62 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 100 000,00 zł

2. Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 417 855,62 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków-  470 589,00 zł)

 Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1.      Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 200 000,00 zł

2.       Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 270 589,00 zł

 

   Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                  

od 01 października do 23 października 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,

- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl

- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” ,  „Odnowa i rozwój wsi”. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.

-dla „małych projektów”4 pkt.

-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.

-dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 3 pkt.

Szczegółówe informacje na stronie LGD Kraina Wokół Lublina

Liczba wyświetleń: 1852
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: