Ogłoszenie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

Ogłoszenie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

21.08.2013

Ogłoszenie o: - unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Kurier Lubelski w dniu 14 sierpnia 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; - wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                                                          Garbów, dn.21.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

 

-         o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Kurier Lubelski w dniu 14 sierpnia 2013r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

-         o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz w związku z  Uchwałą Rady Gminy Garbów Nr XVII/115/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Wójt Gminy Garbów zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów obejmującego część obszaru
gminy Grabów:

  • W miejscowości Bogucin działki nr: 499, 121/1, 121/2, 815/2, 816/2, 549/1, 246/3, 247/4, 566/1, 590/7, 475/1, 402, 382, 751/1, 798/4, 799/2, 796/2, 797, 798/5, 381, 431, 815/3, 815/4, 704, 706, 934/1;
  • W miejscowości Garbów działki nr: 1135/12, 1135/15, 1135/13, 1135/16, 683/2, 828/1, 828/2, 926/2, 371/1, 935/2, 935/1, 787, 387, 392/8, 392/10, 767, 786, 867/1, 867/2, 33, 34, 54, 178/2, 397/2, 168, 1100, 745, 746, 99, 1009, 1010, 1059, 1060/3, 1060/13, 1060/14, 1060/15, 1060/17, 1061, 181, 1044, 4/1,;
  • W miejscowości Gutanów działki nr: 632/1, 159, 633, 634, 627;
  • W miejscowości Karolin działki nr: 399, 404, 414;
  • W miejscowości Leśce działki nr: 277, 858/5, 279, 554, 316, 280/2
  • W miejscowości Piotrowice Wielkie działki nr: 371, 304, 216/27, 216/26, 216/22, 380;
  • W miejscowości Przybysławice działki nr: 871, 776/3, 897, 872, 870, 929, 778, 569/4, 569/5, 572, 866, 930/3, 856, 864, 659;
  • W miejscowości Wola Przybysławska działki nr: 2641, 2642/1, 1956/1, 1038/1, 1860/1, 2471/3, 2195, 1999/4, 1999/7, 2670, 1974/1, 2797/1, 2319/5, 2449, 1185/1, 1185/2, 1991/1, 2487/2, 1983/2, 1094/1, 2313/2, 1081/6, 2107;
  • W miejscowości Zagrody Przybysławskie działki nr: 225, 343/1, 343/2, 129, 191,

Projekt zmiany planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, Garbów 28 pok. nr 01 w dniach od 28 sierpnia 2013 r. do 25 września 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Przedstawiciele pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany planu będą pełnili dyżur autorski
w siedzibie Urzędu Gminy Garbów w dniu 6 września w godzinach od 9:00 do 13:00.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września 2013r.
o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grabów, Garbów 28  pok. nr 14

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2013 r.– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Wójta Gminy Garbów:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Garbów na Dzienniku podawczym,

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Garbów, Garbów 28, 21—080 Garbów,

- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

                Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2013 roku w Urzędzie Gminy Garbów lub na jego adres.    

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Garbów.

 

Liczba wyświetleń: 3596
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: