Ogłoszenie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

Ogłoszenie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

21.08.2013

Ogłoszenie o: - unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Kurier Lubelski w dniu 14 sierpnia 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; - wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                                                          Garbów, dn.21.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

 

-         o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Kurier Lubelski w dniu 14 sierpnia 2013r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

-         o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz w związku z  Uchwałą Rady Gminy Garbów Nr XVII/115/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Wójt Gminy Garbów zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów obejmującego część obszaru
gminy Grabów:

  • W miejscowości Bogucin działki nr: 499, 121/1, 121/2, 815/2, 816/2, 549/1, 246/3, 247/4, 566/1, 590/7, 475/1, 402, 382, 751/1, 798/4, 799/2, 796/2, 797, 798/5, 381, 431, 815/3, 815/4, 704, 706, 934/1;
  • W miejscowości Garbów działki nr: 1135/12, 1135/15, 1135/13, 1135/16, 683/2, 828/1, 828/2, 926/2, 371/1, 935/2, 935/1, 787, 387, 392/8, 392/10, 767, 786, 867/1, 867/2, 33, 34, 54, 178/2, 397/2, 168, 1100, 745, 746, 99, 1009, 1010, 1059, 1060/3, 1060/13, 1060/14, 1060/15, 1060/17, 1061, 181, 1044, 4/1,;
  • W miejscowości Gutanów działki nr: 632/1, 159, 633, 634, 627;
  • W miejscowości Karolin działki nr: 399, 404, 414;
  • W miejscowości Leśce działki nr: 277, 858/5, 279, 554, 316, 280/2
  • W miejscowości Piotrowice Wielkie działki nr: 371, 304, 216/27, 216/26, 216/22, 380;
  • W miejscowości Przybysławice działki nr: 871, 776/3, 897, 872, 870, 929, 778, 569/4, 569/5, 572, 866, 930/3, 856, 864, 659;
  • W miejscowości Wola Przybysławska działki nr: 2641, 2642/1, 1956/1, 1038/1, 1860/1, 2471/3, 2195, 1999/4, 1999/7, 2670, 1974/1, 2797/1, 2319/5, 2449, 1185/1, 1185/2, 1991/1, 2487/2, 1983/2, 1094/1, 2313/2, 1081/6, 2107;
  • W miejscowości Zagrody Przybysławskie działki nr: 225, 343/1, 343/2, 129, 191,

Projekt zmiany planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, Garbów 28 pok. nr 01 w dniach od 28 sierpnia 2013 r. do 25 września 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Przedstawiciele pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany planu będą pełnili dyżur autorski
w siedzibie Urzędu Gminy Garbów w dniu 6 września w godzinach od 9:00 do 13:00.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września 2013r.
o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grabów, Garbów 28  pok. nr 14

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2013 r.– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Wójta Gminy Garbów:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Garbów na Dzienniku podawczym,

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Garbów, Garbów 28, 21—080 Garbów,

- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

                Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2013 roku w Urzędzie Gminy Garbów lub na jego adres.    

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Garbów.

 

Liczba wyświetleń: 2806
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: