Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

17.07.2013

Informacja nt. zasad korzystania ze środków funduszu sołeckiego

 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, której wysokość ustalana jest corocznie i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz od dochodów bieżących gminy. Informację o tym, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo wójt przekazuje sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu.

Pieniądze z funduszu można wydać wyłącznie na zadania, które spełniają trzy warunki wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim z dn. 20.02.2009 r. tj.:


1.      
służą poprawie warunków życia mieszkańców,


2.      
są zadaniami własnymi gminy,


3.      
są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

Wniosek sołectwa musi zawierać:

  • wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie sołectwa w ramach funduszu,
  • kalkulację kosztów realizacji przedsięwzięć (koszty te muszą mieścić limicie środków przeznaczonych dla sołectwa);
  • uzasadnienie, w którym wskazane jest, w jaki sposób realizacja przedsięwzięć finansowanych z funduszu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa

Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt sprawdza wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony w budżecie gminy na kolejny rok.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wójt w ciągu 7 dni informuje o tym sołtysa. Sołtys ma kolejne 7 dni na podtrzymanie wniosku w niezmienionej formie. Informację o podtrzymaniu wniosku kieruje do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada gminy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku sołectwa. Rozstrzygnięcie rady jest dla wójta wiążące.

Wniosek sołectwa musi być odrzucony jeśli:

  • nie określono w nim przedsięwzięć, na które mają zostać przeznaczone pieniądze,
  • do wniosku nie dołączono uzasadnienia wyboru przedsięwzięć,
  • przedsięwzięcia wybrane przez zebranie nie spełniają warunków wymienionych w art. 1 ust 3 ustawy o funduszu sołeckim: nie służą poprawie warunków życia mieszkańców, nie są zadaniami własnymi gminy lub nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy,
  • koszt planowanych działań przekracza wysokość środków przeznaczonych na sołectwo,
  • wniosek nie został uchwalony przez zebranie wiejskie,
  • wniosek został przekazany wójtowi po 30 września roku poprzedzającego poniesienie wydatków.

Fundusz sołecki to publiczne pieniądze, które podlegają takim samym prawom jak pozostałe środki budżetowe. Fundusz jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury i rachunki czy zawierane umowy. Sołtys może jednak ustalić z urzędem gminy, że to on będzie dokonywał poszczególnych wydatków.

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data zapłaty, a nie data wystawienia faktury lub rachunku), na który zostały uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok. Nie przepadają, tylko pozostają w budżecie gminy.

 

 

                                                                                              Skarbnik Gminy

                                                                                              Katarzyna Miszczuk

Liczba wyświetleń: 2481
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: