I nabór wniosków LGD Kraina Wokół Lublina

I nabór wniosków LGD Kraina Wokół Lublina

26.03.2013

Termin składania wniosków: 2-30.04.2013 r

Szanowni Państwo,

informujemy o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Małe projekty
(limit dostępnych środków - 1 000 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:
1. Szlaki i obiekty turystyczne
2. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
3. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
4. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki
5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
6. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
7. Place zabaw
8. Budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów w celu przystosowania do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych
9. Zielone strefy:
- budowa lub modernizacja obiektów  użyteczności publicznej z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków użyteczności  publicznej z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych
10. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego
11. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD "Kraina wokół Lublina"


Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków-  1 810 000,00 zł)


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków-   1 300 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:

Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej)  z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków-  346 485,29 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:

Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej)  z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5, tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" www.krainawokollublina.pl  w zakładce "Nabór wniosków",
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (dotyczy działań: Różnicowanie
w kierunku nierolniczej , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania "małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi" określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej
www.krainawokollublina.pl .
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
-dla działania: "Odnowa i rozwój wsi" 3 pkt.
-dla "małych projektów"4 pkt.
-dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 3 pkt.
-dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 5 pkt.

Liczba wyświetleń: 1233
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: