Ogłoszenie

Ogłoszenie

20.11.2012

Informacja dla mieszkańców gminy Garbów dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina Garbów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązki właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina na mocy ustawy.

Rada Gminy na podstawie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego może przejąć obowiązki: w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne.

Gmina w drodze uchwały zdecyduje, czy przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opłata za gospodarowanie odpadami  -  Właściciel (posiadacz, zarządca itd.) nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania tymi odpadami. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Stawkę opłaty ustali rada gminy w drodze uchwały - Stawka opłaty  w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie zależna od:

 • liczby mieszkańców, albo
 • powierzchni lokalu mieszkalnego, albo
 • zużycia wody, albo
 • gospodarstwa domowego.

Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności.

Rada gminy, w drodze uchwały:

 1. dokona wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustali stawkę takiej opłaty,
 2. ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (innymi niż z nieruchomości zamieszkałych) liczona jest za pojemnik, jeśli gmina uchwałą przejmie obowiązki odbierania odpadów od właścicieli tych nieruchomości.

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę
 2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych
 3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 4. wytwarzanie odpadów nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała być niższa - Rada Gminy określi w drodze uchwały (akt prawa miejscowego) termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującej objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, informację o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Terminy składania deklaracji - Termin złożenia pierwszej deklaracji zostanie określony uchwałą rady gminy. Właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata szacunkowa - W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat - Do ponoszenia opłaty zobowiązani są właściciele nieruchomości zamieszkałych (definicja ustawowa) a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne    i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Metody naliczania opłat

 1. 1.        Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości zamieszkałych:
 • metoda 1:  stawka x liczba mieszkańców
 • metoda 2:  stawka x ilość zużytej wody z danej nieruchomości
 • metoda 3:  stawka x powierzchnia lokalu mieszkalnego,
 • metoda 4:  ujednolicona stawka dla gospodarstwa domowego.

 

 1. 2.        Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości komercyjnych:
 • metoda 5   :stawka za pojemnik x liczba pojemników.

Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części komercyjnych - suma opłat wyliczona odpowiednio dla zamieszkałej części nieruchomości według jednego z wariantów 1-4 i według metody 5. Rada gminy może wybrać, w stosunku do określonego rodzaju nieruchomości (zamieszkałe, komercyjne) wyłącznie jeden  z ww. wariantów (niedopuszczalne są warianty mieszane).

Obowiązujący obecnie system odbierania odpadów będzie funkcjonował maksymalnie do 30 czerwca 2013 roku. Umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zawarte z firmą odbierającą odpady należy wypowiedzieć w terminie określonym w umowie.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej (posiadacz, zarządca, administrator itd.) zostanie zobowiązany do wypełnienia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podanie informacji dot. właściciela, lokalizacji, ilości osób zamieszkałych, powierzchni użytkowej budynku (na podstawie wzoru deklaracji uchwalonego przez Radę Gminy). Na podstawie deklaracji oraz ich weryfikacji będzie naliczana opłata za odbiór odpadów. W przypadku niezłożenia wymaganej deklaracji wysokość opłaty ustalana będzie w drodze decyzji na podstawie danych gminnych. Wzór deklaracji oraz termin jej składania zostaną uchwalone w terminie do 31.12.2012 r.  i podane do publicznej informacji .

Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system zbiórki odpadów komunalnych organizowany przez gminę – szczegółowe informacje dot. nowego systemu zostaną przedstawione mieszkańcom na początku 2013 roku. Zmiana systemu wprowadzi inny sposób rozliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych (opłaty pobierane będą przez Urząd Gminy). Firmą odbierającą odpady z terenu gminy będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.

Wysokość opłaty będzie uzależniona od tego, czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny czy nie.

Liczba wyświetleń: 2696
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: