UWAGA WŁAŚCICIELE DOMÓW JEDNORODZINNYCH - KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW OBNIŻA  OPŁATĘ

UWAGA WŁAŚCICIELE DOMÓW JEDNORODZINNYCH - KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW OBNIŻA OPŁATĘ

11.04.2024

1,00 zł od każdej zamieszkującej osoby

BIOODPADY

Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów:

·        Właściciele nieruchomości, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. 

·        Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się 

w kompostowniku położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.

·        Lokalizacja przydomowego kompostownika nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiednich zamieszkałych nieruchomości.

·        Kompostowanie zapewnia zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości bioodpadów.                                                                                                                                  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji     i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne :

a.      nie posiada kompostownika, lub

b.     nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

c.   uniemożliwia Wójtowi Gminy Garbów  lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie  oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym,

Wójt Gminy Garbów stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia  z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek o których mowa w lit. a) – c).

Załączniki

Liczba wyświetleń: 913
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: