Obwieszczenie

Obwieszczenie

15.03.2023

WÓJTA GMINY GARBÓW W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GARBÓW W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485)

 

Wójt Gminy Garbów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru degradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Garbów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Garbów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Garbów.

1.Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Garbów.

2. Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:

·         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=114 ,

·         na stronie internetowej Urzędu Gminy w Garbów pod adresem internetowym https://garbow.pl/ w zakładce „Aktualności”,

·         w sekretariacie Urzędu Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, w godzinach pracy urzędu.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 23.03. 2023 r. do dnia 25.04. 2023 r. do godz. 15.00 w formie:

3.1.            zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej,z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych.Formularz konsultacji można dostarczyć:

-        drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@garbow.pl

-        drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów;

-        bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy Garbów, ul. Urzędu Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, w godzinach pracy urzędu.

3.2.            formularza ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS6KsIkXmY-flAHjgNwezepClrOcIsHwAoqw_KCwL-aPDyDw/viewform

3.3.            zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: p. Edyta Kramek, Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, w godzinach pracy urzędu.

3.4.            spotkanie z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej w dniu 18.04.2023 r. Urząd Gminy w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 50 21-080 Garbów godz. 15.00

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik sekretariatu w Urzędzie Gminy Garbów lub pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.       Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 3.1. – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Uwaga:

Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Garbów.

Nie będę rozpatrywane propozycje i opinie:

·         z datą wpływu przez dniem 23.03. 2023r. i po godz. 15.00 w dniu 25.04.2023r.,

·         niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych,

·       przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie grupy przedstawicielskiej oraz protokołu sporządzonego w trakcie przyjmowania uwag ustnych).

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej

Obwieszczenie wraz z załącznikami...

 

 

 

………………………………………………

 

Liczba wyświetleń: 326
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 382-383 styczeń-luty 2023

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2023 (382-383)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: