Ogłoszenie

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Garbów - Wyłożenie do publicznego wglądu

07.07.2021

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Garbów - Wyłożenie do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY GARBÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, 784, 922), w związku z art. 29 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, 784, 922) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.07.2021 r. do 04.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, pokój nr 01 w dni robocze w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=313&p1=szczegoly&p2=1655254

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Garbów o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi można składać:

- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, 

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub na adres e-mail: ug@garbow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

do Wójta Gminy Garbów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Garbów.

Liczba wyświetleń: 842
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów MapaOchrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 373-375 styczeń-marzec 2022

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2022 (373-375)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: