Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Tarcza antykryzysowa COVID-19

13.05.2021

z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na działania związane z tarczą antykryzysową w 2021 roku pozyskał 6 244 833,00 zł.  Na dzień 5 maja 2021 roku zostało podpisanych 1844 umów na kwotę 5 544 951,24 zł, co stanowi 89% limitu. Ze wsparcia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników skorzystało 51 pracodawców (56 umów) na kwotę 961 328,63 zł, 184 samozatrudnionych otrzymało środki na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 1 047 720,00 zł. Pożyczkę otrzymało 43 mikroprzedsiębiorców i 5 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 225 902,61 zł. 
 
Tarcza COVID-19
 
W ramach powyższego wsparcia wnioski można składać do 10.06.2021r., jednakże w przypadku  dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w związku z możliwością finansowania tylko do dnia 30.06.2021 wnioski złożone w maju mogą być na okres dwóch miesięcy, a w czerwcu na jeden miesiąc.
 
W ramach tarczy antykryzysowej w 2021 r. zostało rozszerzone przyznawanie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie wydanych rozporządzeń. Dotacje obecnie są udzielane mikro lub małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) 2007 był zgodny z jednym z 65 kodów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. zmienionym rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz których przychód z tej działalności uzyskany w miesięcy poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub a analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przedsiębiorca do dnia 31.08. 2021 r. może ubiegać o udzielenie dotacji maksymalnie pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD rodzaju przeważającej działalności gospodarczej.
 
W ramach dotacji branżowej Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na dzień 05.05.2021 roku podpisał  662 umowy (w tym 503 na podstawie rozporządzenia) na łączną kwotę 3 310 000,00 zł. 
 
Tarcza COVID-19
 
 
O co można się ubiegać ?
 
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła nowe formy pomocy oferowane przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, czy kościelnym osobom prawnym przez powiatowe urzędy pracy tj.:
 
- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia  COVID-19 (art. 15zzc). 
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb).
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowych (art. 15zze).
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)
- Pożyczka ma pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd)
- Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (art. 15zzda)
- Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4)
 
Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Liczba wyświetleń: 158
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Gospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 363-364 marzec-kwiecień 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: marzec-kwiecień 2021 (363-364)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: