Fundusze Europejskie Program Regionalny

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Garbowie

14.04.2021

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

zdj

 

Gmina Garbów zakończyła inwestycję pn. „Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Garbowie”,  współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów,  Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Gmina pozyskała dofinansowanie z RPO WL 2014 -2020  w wysokości 3 586 803,15 zł. Koszt robót budowlanych wynosił 5 826 500 zł.   W ramach tego projektu Gmina dokonała generalnej przebudowy dotychczas istniejącej oczyszczalni, działającej w oparciu o przestarzałą technologię, co stanowi realizacją zobowiązań zapisów w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000- 9999 RLM.

Wykonawca robót budowlanych realizował wszystkie prace zapewniając ciągłość procesu oczyszczania ścieków. Zlikwidowane zostały laguny osadowe, wybudowane zostały  dwa nowe reaktory biologiczne, budynek techniczno-socjalny, pompownia główna, punkt podczyszczania, punkt zlewny, wiaty. Wykonana została instalacja odwadniania osadu, sieci sanitarne i technologiczne, nawierzchnia z kostki brukowej, ogrodzenie, oświetlenie terenu. Działanie oczyszczalni jest zautomatyzowane, wyposażone w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych urządzeń technologicznych.

Powstał całkowicie nowy obiekt, składający się z dwóch ciągów technologicznych  o wydajności Q dśr = 2x 160m3/d = 320 m3/d, co zapewni możliwość przyłączania do sieci kolejnych odbiorców.                                                             

Zastosowane nowe rozwiązania technologiczne i urządzenia w  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zapewniają uzyskanie redukcji poziomu zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków  do parametrów  wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach projektu zakupione zostały nowe wodomierze  wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniem umożliwiającym zdalny odczyt w terenie.

Poniżej fotorelacja z przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Garbowie.

Powrót

Liczba wyświetleń: 1548
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: