Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. - dodatkowy nabór

29.10.2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM DODATKOWYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 R. NA TERENIE GMINY GARBÓW

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728 Wójt Gminy Garbów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy GARBÓW

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
•    być osobą pełnoletnią;
•    zamieszkiwać na terenie danej gminy;
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Kandydat na rachmistrza terenowego:
•    zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
•    jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
•    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
•    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
•    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymagania, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie w tym umyślne przestępstwo skarbowe – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
•    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
•    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
•    Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
•    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
•    Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
•    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 29 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Garbów.
•    Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe (tel. 81 5018063);
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21 - 080 Garbów, (sekretariat UG pokój nr 11 – I piętro);

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty.
Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Termin szkolenia będzie wskazane odrębnie. Szkolenie jest bezpłatne. Nie są zwracane żądne koszty związane ze szkoleniem!
Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł brutto.
Przy bezpośrednim zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.

Załączniki w wersji do pobrania:
Załącznik nr 1 - kwestionariusz zgłoszeniowy;
Załącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności; 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443) oraz ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – „RODO” administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.    Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powszechnym spisie rolnym jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II.    Inspektor ochrony danych
W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:
a)    pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
b)    pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku
o statystyce publicznej oraz w celu wykorzystania do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa GUS operatów statystycznych, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Powszechny spis rolny przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Dane zebrane w ramach spisu rolnego przetwarza się na zasadach określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm. ).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 7 w związku z art. 3 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
IV.    Kategorie danych osobowych
Zakres informacji zbieranych w powszechnym spisie rolnym określa załącznik nr 2 i nr 3 do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

V.    Źródło pochodzenia danych osobowych
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów obowiązanych do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach prac spisowych (szczegółowy zakres danych określony został w zał. nr 3 do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.)

VI.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane celu realizacji ustawy.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

VII.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż do końca realizacji prac spisowych.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. mogą być przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.

VIII.    Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Zgodnie z art. 7 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

IX.    Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z  art. 17 ust 3 pkt d rozporządzenia RODO  „prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest  niezbędne  dla celów statystycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach powszechnego spisu rolnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO, tj. nie przysługuje prawo do:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Formularz zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r gm Garbów dodatkowy nabór...

Liczba wyświetleń: 265
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG_2020.09

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: wrzesień 2020 (357)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: