Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

15.06.2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 R. NA TERENIE GMINY GARBÓW

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728 Wójt Gminy Garbów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy GARBÓW.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
•    być osobą pełnoletnią;
•    zamieszkiwać na terenie danej gminy;
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Kandydat na rachmistrza terenowego:
•    zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
•    jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
•    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
•    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
•    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymagania, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie w tym umyślne przestępstwo skarbowe – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
•    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
•    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
•    Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
•    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
•    Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
•    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Garbów.
•    Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe (tel. 81 5018063);
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21 - 080 Garbów, (sekretariat UG pokój nr 11 – I piętro);

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty.
Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć trzydniowe szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu oraz tradycyjnej. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Termin szkolenia i jego miejsce będzie wskazane odrębnie. Szkolenie jest bezpłatne. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie!
Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.
Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.

Załączniki w wersji do pobrania:
Załącznik nr 1 - kwestionariusz zgłoszeniowy.docx;
Załącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności.docx; 
Załącznik nr 3 - oświadczenie przetwarzanie danych osobowych.docx;

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.    Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy, Wójt Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-050 Garbów, email: ug@garbow.pl; tel. 81 501 80 63;

II.    Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: pocztą tradycyjną na adres: Krakowskie Przedmieście 50, 21-050 Garbów; pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@zeto.lublin.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV.    Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2.    sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    przenoszenia danych;
5.    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

    Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Liczba wyświetleń: 1171
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: