Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

09.01.2018

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

                                      

Ogłoszenie 

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych danych i podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

4. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. na adres: Urząd Gminy Garbów ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)      mają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
  3. Sporządzenie protokołu z  pracy komisji. 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Garbów w formie zarządzenia. 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Garbów w 2018 r.

 

Garbów, 08.01.2018 r.

Zatwierdził

Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

 

Do umieszczenia:

1. Strona internetowa Gminy Garbów

2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Garbów

3. Tablica Ogłoszeń

Załączniki:

 Formularz zgłoszeniowy

 Formularz zgłoszeniowy - doc

Liczba wyświetleń: 604
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: