kolorowe pojemniki na odpady

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

21.02.2023

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 4a ust. 1, art. 4d, art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 3b, art.6 ust. 5a w zw. z ust 1 pkt 2, ust. 1c, oraz ust. 5b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst Dz.U.2022.2519 t.j. z dnia 2022.12.07), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906) oraz Uchwały Nr XXXIII/187/22 Rady Garbów z dnia 31 sierpnia r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów informujemy, że Wójt Gminy Garbów przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (posiadającym aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Garbów). Wykaz dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Garbów pod adresem: https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=217 

W czasie kontroli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa powyżej ich właściciel są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne to m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, ośrodki zdrowia, apteki, świetlice wiejskie, domy kultury itp.

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to odpady wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki owoców itp.) w odróżnieniu od odpadów z produkcji/usług, na których odbiór należy zawrzeć odrębną umowę (niepodlegające kontroli Wójta).

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1., tj. w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się:

 1. papier (worek/pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier”);
 2. szkło (worek/pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”);
 3. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (worek/pojemnik żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”);
 4. bioodpady (worek/pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”).

Pozostałe po segregacji odpady oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu” w worku/pojemniku innego (np. czarnego) koloru.

Ponadto do ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości, należy:
 • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

Wójt kontroluje przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym posiadanie ww. umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:

 • nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwaga:

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pierwszej kolejności wskazują właściciela nieruchomości jako podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z ustawy i przepisów prawa miejscowego.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w terminie do 30  kwietnia 2023 r.

 Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
 • przesłać na adres Urzędu Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres pok. 01
 • przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy: ug@garbow.pl

Liczba wyświetleń: 1482
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: